เบตง คาเมร่อน มาเลเซีย


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา ทะเลหมอกอัยเวง

สัมผัสอากาศหนาวเมืองร้อน คาเมร่อน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 5900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62 สายการบิน : Nok Air (DD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619110103 01-Nov-2019 | 03-Nov-2019 5,900
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619110810 08-Nov-2019 | 10-Nov-2019 5,900
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619111517 15-Nov-2019 | 17-Nov-2019 5,900
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619112224 22-Nov-2019 | 24-Nov-2019 5,900
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619121315 13-Dec-2019 | 15-Dec-2019 5,900
จองทัวร์ 8 รับได้ PHD-PK619122022 20-Dec-2019 | 22-Dec-2019 5,900

วันที่ 1 - รับที่หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา

07.00 น.

รอรับคณะสมาชิกที่หาดใหญ่  หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

10.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring 

12.00 น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel) เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) จากภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00 น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน  เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (2)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 2 - เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – คาเมร่อน

04.00น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น

ชมแสงแรกแห่งตะวัน ยามเมื่อขึ้นเหนือขอบฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

08.00น.

บริการอาหารเช้า(3)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ หลังจากนั้นเดินทางสู่คาเมร่อน

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร เมืองอิโปร์ หลังอาหารออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำเปรัคเป็นวัดถ้ำที่สำคัญวัดหนึ่งของมาเลเซีย ภายในถ้ำมีภาพจิตรกรรมผนังถ้ำที่วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยู่ฮ่องกง เป็นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม  พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ 

15.00น.

นำท่านเดินทางถึงคาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlandsสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียนำ

ท่านเดินทางตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทางจากนั้นขึ้นสู่คาเมรอนแวะให้ท่านชมไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกลดหลั่นทั่วทั้งขุนเขา

เป็นทัศนียภาพที่สวยงามอิสระให้ท่านชิมชาคาเมรอนรสชาติดี และเลือกซื้อฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับ

ความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศ

เปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00น.

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่

07.00น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREEให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่อิสรให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

......

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ / ท่ารถ บขส. หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจอัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

(โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 

อัตราค่าบริการ เด็ก/ผู้ใหญ่

                         ***** กรุ๊ปเหมา สามารถ เลือกวันเดินทางได้เลย*****

ราคา      ท่านละ  5,900      บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ     3,000             บาท 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 20-22/27-29 ก.ย.62

วันที่ 4-6/18-20/25-27 ต.ค.62

วันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 พ.ย.62

วันที่ 13-15/20-22 ธ.ค.62

วันที่10-12/17-19/24-26 ม.ค.63

วันที่ 7-9/14-16/21-23 ก.พ.63

 

        5,900

       3,000

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 2 คืน
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 3. ค่าตู้ปรับอากาศพร้อมไดรเวอร์ไกด์คอยให้การบริการ
 4. สวนหมื่นบุปผา / อุโมงค์ปิยะมิตร
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (ทั้งนี้อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)   (รวมค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน(แนะนำให้เลือกไฟร์ขากลับ เวลา 19.00น. เป็นต้นไป )
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าภาษีทุกรายการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 5. ค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการ
 6.  

พาสปอร์ต ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง

มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทางรอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ**

*** ค่าทิปไดร์เวอร์ไกด์ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ***


ทัวร์แนะนำ


EASY WONDERFULL TURKEY 8 วัน 6 คืน

EASY WONDERFULL TURKEY 8 วัน 6 คืน


โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 

ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์)

ชมความสวยงามจอง ปามุคคาเล่ ถ่ายรูปกับ ม้าไม้เมืองทรอย

ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

พิเศษ : ชมสวนดอกไม้

เดินทาง : -

เริ่มต้น

26900

บาท/ท่าน

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

OSAKATAKAYAMA KYOTO (ซุปตาร์เซเลบริตี้ หิมะ) 5D 3N (XJ126)

OSAKATAKAYAMA KYOTO (ซุปตาร์เซเลบริตี้ หิมะ) 5D 3N (XJ126)


ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว

แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง

พิเศษ !!! ใส่กิโมโนถ่ายรูปเก๋ๆณศาลเจ้าเฮอัน

ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


เดินทาง : -

เริ่มต้น

28888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน2คืน

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน2คืน


ชิวเชียงราย ไร่เชิญตะวัน วัดร่องเสือเต้น

สัมผัสอาณาจักรไม้ ฮิโนกิเเลนด์ เหมือนไปญี่ปุ่น

เช็คอินเชียงใหม่ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

ขอพรเทพทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ


เดินทาง : Oct 19 - Dec 19

เริ่มต้น

10900

บาท/ท่าน