แห่เทียนพรรษา 3วัน 2คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
"เทศกาลแห่เทียนพรรษา "
   จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 8999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3วัน2คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 16-18 กรกฏาคม 2562 สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย  การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9312 

07.15น.

ถึงอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) ณ.ร้านอาหาร

10.00 น.

นำท่านสู่เข้าสู่ อุทยานผาแต้ม ชมผาสูงที่สวยงามตามธรมมชาติที่บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3.000ปีชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนานนับล้านปี

รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ แพอารยา

14.00น.

นำท่านถึง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี"ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่าน ร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา หลังจากนั้น เข้าพัก โรงแรม อีโค่ อินน์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - อุบลราชธานี- ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบลราชธานี (เต็มวัน)

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม (จากโรงแรมที่พักสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานได้)

08.00น.

ชมขบวนเทียนโดยจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอุปราช ผ่านหน้าศาลากลางไปถนนชยางกูร จนถึงทุ่งศรีเมืองเป็นระยะทางประมาณ2-3 กม.รูปแบบของการจัด

ขบวนประกอบด้วยขบวนเทียนหลวงพระราชทาน

ขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆซึ่งแต่ละขบวนจะประ

กอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำการบรร

เลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

                   อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ให้ท่านอิสระเต็มอิ่มกับการเดินชมงานรื่นเริง และถ่ายภาพความประทับใจกับขบวนเทียนต่างๆที่เรียงรายประดับไฟ ณ.ทุ่งศรีเมือง


วันที่ 3 - อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – หาดคูเดี่อ -วัดหนองป่าพง- กรุงเทพฯ

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00น.

นำชม วัดหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ "พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก องค์ ภายในองค์พระธาตุ

มีประตูทางเข้าทั้ง ด้าน 

12.00น.

นำท่านสู่ หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล

ชิวชิว รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ. ร้านอาหาร

กับบรรยากาศบนแพอาหารบนแม่น้ำมูล ได้เวลาออก

เดินทาง หาซื้อของฝากจากเมืองอุบลหลังจากนั้น

ออกเดินทางสู่สนามบิน

14.00 น.

นำท่านกราบหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง (วัดป่านานาชาติ) เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ  จากนั้นแวะซื้อของฝาก เรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางไป สนามบินจ.อุบลราชธานี

19.00 น.

เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9319

กลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯด้วยความสุข และความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่/เด็ก              ท่านละ       9,900          บาท

                                   พักเดี่ยวเพิ่ม    ท่านละ        1,800          บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          -ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบล-กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักตามรายการ คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)             

- ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการ                              - ค่ารถตู้ปรับอากาศ  

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ   - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าอาหารที่

   ท่านสั่งเอง

                             ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                             - ที่นั่งบนอัศจรรย์ ในสนามทุ่งศรีเมือง

เงื่อนไขการจอง      - มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15  8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 

      *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***


วันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน
วันที่ 2
อุบลราชธานี- ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบลราชธานี (เต็มวัน)
วันที่ 3
อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – หาดคูเดี่อ -วัดหนองป่าพง- กรุงเทพฯ