เส้นทางใหม่...ตามรอยสามก๊ก 4 วัน 3 คืน *ไม่เข้าร้านรัฐบาล* [ก.ย.-ต.ค.]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เส้นทางใหม่ตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก...ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ยุทธการผาแดง หรือศึกเซ็กเพ็ก หรือโจโฉแตกทัพเรือ สงครามครั้งสำคัญที่สุดในนวนิยายดังสามก๊ก

ชมแท่นเจ็ดดาว (ชีซิงถาน 七星坛) ที่ใช้เรียกลมขงเบ้ง

จิงโจว...ชมกำแพงเมืองโบราณ สวนกวนอี่หยวน ชมรูปปั้นกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก

วัดกุยหยวน 1 ใน 4 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่เมืองอู่ฮั่น ชมวิวทะเลสาบตงหู 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 15999 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ก.ย.-ต.ค. 61 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – ฉางซา

15.30

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

18.20

เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540

22.20

ถึงสนามบิน เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ฉางซา HUA GANG CHANGSHA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - ฉางซา – ชื่อปี้ –โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊กชื่อปี้ ชมวิวบริเวณผาแดง – แท่นเรียกลมบูรพา (ชีซิงถาน) – อู่ฮั่น – ถนนหูเป่ยเซียง – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ THE BUND WUHAN

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซื่อปี้ ชื่อเดิมคือเมือง “ผูฉี” อยู่ในมณฑลหูเป่ย เพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ชื่อปี้” เมื่อปี ค.ศ.1998 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในสงครามรบนั่นเอง จุดที่ทัพพันธมิตรของซุนกวนและเล่าปี่ผนึกกำลังเข้าสู้รบกับทัพของโจโฉซึ่งนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าเป็นบริเวณที่ตรงตามประวัติศาสตร์มากที่สุด สงครามครั้งนี้เรียก “ยุทธการผาแดง” “ศึกเซ็กเพ็ก” หรือ “โจโฉพ่ายทัพเรือ” ซึ่งเป็นศึกที่โด่งดังที่สุดศึกหนึ่งในนวนิยายอมตะสามก๊ก การศึกในครั้งนั้นทำให้หน้าผาแห่งนี้ปรากฏเป็นทะเลสีแดงเพลิง (ใช้เวลานั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง) พักผ่อนหรือฟังประวัติศาสตร์สามก๊กกันอย่างเพลิดเพลิน นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊กชื่อปี้ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองชื่อปี้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 36 กิโลเมตร ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีด้านใต้ ซึ่งเชื่อกันว่าจุดที่โจโฉถูกเผาทัพเรือนั้น ในปัจุบันโดยสถานที่เกิดเหตุนั้น มีจารึกตัวอักษรสีแดงที่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จารึก แต่เป็นจารึกสมัยราชวงศ์ถัง และเหตุที่ได้ชื่อว่า "ชื่อปี้" (赤壁; ออกเสียง "เซ็กเพ็ก" ตามสำเนียงแต้จิ๋ว) ที่แปลได้ว่า "หน้าผาแดง" ก็คือเปลวไฟที่เผาผลาญกองทัพเรือของโจโฉ ปัจจุบันผาแดงแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์มีสิ่งปลูกสร้างตามประวัติศาสตร์ นำท่านชมจุดยุทธการผาแดง แท่นเรียกลมบูรพาของขงเบ้ง ปัจจุบันตรงจุดนี้ถูกสร้างเป็นอาคารขึ้นมาโดยมีรูปปั้นของเล่าปี่ กวนอู เตียวฮุย และขงเบ้ง เป็นอนุสรณ์ , หอบัญชาการรบ , ฐานทัพของง่อก๊ก(ก๊กซุนกวน) ชมรูปปั้นจิวยี่ แม่ทัพใหญ่ของง่อก๊ก หันหน้าไปทางแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี นำท่านนั่งรถผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงช่วงที่แคบที่สุดในอู่ฮั่น เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเขตการปกครองของซุนกวนตั้งแต่ยุคสามก๊ก ตัวสะพานสามารถเดินข้ามได้ และมีทางรถไฟอยู่ด้านล่าง ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกของจีนด้วย นำท่านสู่ เดอะบันส์ ฮั่นโข่ว THE BUND HANKOW ด้วยความยาวกว่า 4 กิโลเมตรท่านจะได้สัมผัสบ้านเรือนอาคารทรงยุโรปที่ได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี สวยงามไม่แพ้ เขตเดอะบันส์ที่เซี่ยงไฮ้ อิสระให้ท่านถ่ายรูป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง เป็นถนนโบราณตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ถนนสายนี้มีอาหารแบบพื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองทั้ง 2 ฝั่งถนน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะริมแม่น้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม พักที่อู่ฮั่น WUHAN VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ทะเลสาบตงหู – วัดกุยหยวน – เมืองจิงโจว – สวนกวนอี่หยวน ชมรูปปั้นกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตร.กม. และคิด เป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก จากนั้นชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว ชม สวนกวนอวี้หยวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมีรูปปั้น เทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้นมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี น้ำหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม พักที่จิงโจว JINGZHOU VIENNA HOTEL 4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - เมืองโบราณจิงโจว (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์หูเป่ย – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้านนอก มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย สถานที่จัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าของมณฑลหูเป่ย กว่า 200,000 ชิ้น ได้แก่ เครื่องเคลือบ หยก เครื่องประดับ และอาวุธต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ตัว เมืองฉางซา ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก หรือท่านจะเดินเล่น ชิมของกินพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.25

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541

01.40+1

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                    

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์วีดีโอ

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // ชำระพร้อมค่าทัวร์

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนขับรถหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสำหรับสายการบินแอร์เอเซีย

1.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.            จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

@ @  เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @

1.            ใช้สำเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน 

2.            กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นเองจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

-              ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – ฉางซา
วันที่ 2
ฉางซา – ชื่อปี้ –โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊กชื่อปี้ ชมวิวบริเวณผาแดง – แท่นเรียกลมบูรพา (ชีซิงถาน) – อู่ฮั่น – ถนนหูเป่ยเซียง – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ THE BUND WUHAN
วันที่ 3
ทะเลสาบตงหู – วัดกุยหยวน – เมืองจิงโจว – สวนกวนอี่หยวน ชมรูปปั้นกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก
วันที่ 4
เมืองโบราณจิงโจว (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์หูเป่ย – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)