ยุโรปเบเนลักซ์ (เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศาส) 8D 5N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

แฟรงค์เฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม-ลงเรือ

หลังคากระจกล่อง ชมเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม-ชมหมู่บ้านกังหันลม

บรัสเซลล์-ถ่ายรูปกับ อโตเมี่ยม-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์

ชมหอไอเฟลและช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ใน Gallery Lafayette

บินตรงโดยสายการบินไทย ** พร้อมสะสมไมล์ รอยัลออคิด 50% **

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 59900 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 12-19 ส.ค. / 21-28 ก.ย. / 10-17 พ.ย. 61 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)

20.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-920


วันที่ 2 - แฟรงค์เฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์-อาเคิน

06.00 น.

เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านชม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ Rhine River เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟรงค์เฟิร์ท เป็นนครอิสระที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสำคัญเป็นเมืองเชื่อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า, คมนาคม และทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างราช อาณาจักร ปัจจุบันแฟรงเฟิร์ท กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน และ จัตุรัสโรเมอร์ Romerberg Square เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ความสำคัญของสถานแห่งนี้คือ มีห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์เป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบันจัตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 แม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นเสมือนลานประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงเฟิร์ ให้เวลาท่านเดินชมและถ่ายรูปชั่วครู่ จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ท่าเรือแม่น้ำไรน์ ระหว่างทางจะผ่านแหล่ง ปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาว ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เยอรมนี จนถึงที่ท่าเรือ เซนต์กอร์ (St. Goar) นำท่าน ขึ้นเรือ เพื่อ ล่องแม่น้ำไรน์ Rhine River ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงจากบทกวีของ HEINRICH HEINE เป็น เมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม บรรยากาศยังคงเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ. ที่ 19 นอกจากนี้ลุ่มน้ำไรน์ยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมันอีกด้วย ผ่านบริเวณ ผาหินโลเรอไลย์ ( Loreley rock) ซึ่งมีตำ นานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น ล่องเรือ ถึง เมืองบ็อบพาร์ต Boppard ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ของเยอรมนี ต้นกำเนิดของหัวน้ำหอม โอ เดอ โคโลญจน์ 4711 ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมภายในของ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ชั่วครู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเคิน เป็นเมืองที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของประเทศเยอรมนี ติดกับพรมแดนประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สู่ กรุงอัมสเตอร์ นครหลวงแห่งเนเธอร์แลนด์ ได้ชื่อว่า แผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านแวะชม โรงงานเจียรนัยเพชร และ อัญมนี ชั้นดีเยี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเจียรนัยเพชรน้ำงาม ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานาน พร้อมกันนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคากันเองจากโรงงานอีกด้วย จากนั้น ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าภายในร้านที่ทำด้วยไม้ เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจ รองเท้าไม้ ฯลฯ และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิเช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นำท่าน ลงเรือหลังคากระจกล่อง ชมเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัม ชมสองฝากฝั่งคลองของตัวเมืองอัมเตอร์ดัมที่มีอายุหลายร้อยปีชมบ้านเรือนสไตล์ดัชท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของอันสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 ก.ม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพานสถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ผ่านชม พระราชวังของพระราชินีเบียทริค จากนั้น เดินเที่ยวชม และ เลือกซื้อสินค้า ที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CORENDON VITALITY HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ถ่ายรูปกับ กังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ ก่อนนำท่านชม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ที่สำคัญของชาวดัทช์ อาทิ รองเท้าไม้-เนยแข็ง ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายประจำชาติของชาวดัชท์และเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวดัชท์มาช้านาน รองเท้าไม้ยังมีในชีวิตประจำวันกันอยู่ เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีสภาพภูมิอากาศชื้น รองเท้าไม้พวกนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ในการช่วยป้องกันเท้าของผู้สวมใส่จากความชื้นได้ดี แถมมีอายุการใช้งานได้ รวมทั้งอธิบายวิธีการทำเนยแข็ง ในสไตล์แบบชาวดัทช์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ กรุงบรัสเซลล์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่สำคัญๆของสหภาพยุโรป อีกทั้งบรัสเซลล์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่งอาทิ องค์การนาโต้ ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต แวะถ่ายรูปกับ อโตเมี่ยม ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่เป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญของการรวมตัวของยุโรปที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1958 นำท่านชม แมนาคินนิส หนูน้อยยืนฉี่ อีกหนี่งสัญลักษณ์ของบรัสเซลส์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารในบริเวณ จตุรัสแกรนด์เพลส ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และอาคารที่เด่นที่สุด คือ ศาลากลาง ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลาซ และเพิ่งผ่านการบูรณะให้สวยงามยิ่งขึ้น เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่าง ๆ สวยงามมาก ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสบายๆโดยเฉพาะผ้าลูกไม้-ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเบลเยี่ยม และกระเป๋ายี่ห้อดังของเบลเยี่ยม KIPLING

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัทยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HUSA PRESIDENT PARK HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - บรัสเซลล์-ปารีส (ฝรั่งเศส)-ล่องแม่น้ำแซนด์-ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส เมืองหลวง และ ผู้นำแห่งโลกแฟชั่นเมืองอันสวยสดด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของยุโรป นำท่าน นั่งรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วิหารโดมอินวาลิด หอคอยไอเฟิล จัตุรัสคองคอร์ต ถนนชองมป์เอลิเซ่ ประตูชัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์ จะเห็นความงดงาม มหาวิหารนอเทรอดาม ที่ตั้งอยู่บนเกาะอิล เดอ ลาซิเต้ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำแซนต์ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่งดงามด้วยกระจกสีสแตนกลาสที่งดงามที่สุดของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวสวยของปารีสจากบนเนินเขามองต์มาร์ต ที่ตั้งของ มหาวิหารซาคเคอร์เกอร์ หรือ วิหารพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์สีขาวที่ชาวปารีเซียง ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้าง บริเวณด้านหลังมีศิลปินสมัครเล่นมาคอยรับจ้างวาดรูปให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี BENLUXE

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ง Galeries Lafayette

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนำท่านเข้าชม ภายในของพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายส์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้เวลาท่านเดินเล่นภาย ในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 7 - ปารีส-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร ทำคืนภาษี ตรวจเช็ค กระเป๋าต่าง ๆ

13.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-931

(มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CORENDON VITALITY HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า


วันที่ 8 - กรุงเทพฯ

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พัก สอง ท่านต่อหนึ่งห้อง)

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่างเกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียก เก็บ ณ วันที่ 06 มิ.ย.61 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 บาท (เก็บพร้อมส่วนเหลือ)

* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (ฝรั่งเศส) 3,800 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% โดยคิดได้จากค่าบริการเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ เก็บเงิน ค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากมัดจำแล้ว

* สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์ รวมทั้งค่าวีซ่าที่ ดำเนินการไปแล้ว

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ถึงวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และ ค่าวีซ่าตามที่ สถานทูตเรียกเก็บ

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถ รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัด หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น และมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ ได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส *** ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส การแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น TLS FRANCE

***หมายเหตุ ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า

* สถานทูตฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

* สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนัก หรือศึกษาอยู่เท่านั้น

* การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารในการขอวีซ่าฝรั่งเศส ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ

หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน การขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกัน การสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่า เชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจาก ปัจจุบัน วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้า วีซ่ามาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

รูปถ่าย สีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัดจากศีรษะ ถึงคาง 3 ซม. และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)

สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

สำเนาบัตรข้าราชการ

หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของ แต่ละสถานทูต)

พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน

ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงิน เดือน และวันเริ่มทำงาน

กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก วันยื่นวีซ่า) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล * ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย,เอกสารการเสียภาษี

นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

หลักฐานการเงิน ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อ พร้อมทั้งรายการเดินบัญชีย้อน หลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน) ใช้ได้เฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรี เท่านั้น สำหรับ ธนาคารอื่นๆ นอกจากนี้ ต้อง ขอเป็น STATEMENT เท่านั้น โดยชื่อ-นามสกุล ต้องสะกดตรงตามพาสปอร์ตโดย ธนาคารออกได้ ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน ฝากเป็นปัจจุบัน * กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคล ในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรอง พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่าทุกกรณี)

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20ปี เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดิน ทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดง ความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนาย อำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร การหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว


ทัวร์แนะนำ


เที่ยว 2 มณฑลกุ้ยโจว-ยูนนาน 6 วัน 5 คืน ชมไนแองเกล่าแห่งเอชีย หวงก่อซู [MU]

เที่ยว 2 มณฑลกุ้ยโจว-ยูนนาน 6 วัน 5 คืน ชมไนแองเกล่าแห่งเอชีย หวงก่อซู [MU]


น้ำตกจิ่วหลง (น้ำตกเก้ามังกร) คือ 1 ใน 6 แห่งของน้ำตกที่สวยที่สุดของจีน

หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ หรือ "หุบผาแห่งสายน้ำร้อยสาย"

อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

น้ำตกป่าหินน้ำ “ถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่ถ้าจะดูความงดงามของป่าหินต้องมาดูที่กุ้ยโจว”

เดินทาง : -

เริ่มต้น

18999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน


ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่

กับสายน้ำ "แม่ปิง"

ล่องทะเลสาบประวัติศาสตร์ 1,300 ปี

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

4500

บาท/ท่าน

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล


ดูดอกไม้ ชมกระหล่ำ

ฉ่ำสายหมอก หยอกลมหนาว

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

ดอยสีชมพู "ภูลมโล"

เดินทาง : Feb 19 - Feb 19

เริ่มต้น

9900

บาท/ท่าน