คานาสือ & เส้นทางสายไหม


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อูรู่มู่ฉี - ปู้เอ๋อจิ่ง - ผ่านภูเขาเปลวไฟ - แปลงน้ำมันเคอลามาอี้

ตลาดต้าปาจา - หลันโจว - จางเย่ - ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

วัดพระใหญ่ (ต้าฝ่อซื่อ) - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐ - สระน้ำวงพระจันทร์ - ถ้ำโม่เกาคู

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 72900 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 11-22 ก.ค. / 8-19 , 22 ส.ค.- 9 ก.ย. / 5-16 , 18-29 ก.ย. 61 สายการบิน : China Southern Airline (CZ)

วันที่ 1 - (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ – กวางเจา – อูรู่มู่ฉี

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

08.40 น.

เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจาเที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

12.25 น.

ถึงสนามบินหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเช็คอินไฟท์ภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอูรู่มู่ฉี

15.50 น.

เหิรฟ้าสู่ อูรู่มู่ฉี เที่ยวบินที่ CZ6888 (บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)

21.10 น.

ถึง ท่าอากาศยาน เมืองอูรู่มู่ฉี

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก YINDU HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 2 - อูรู่มู่ฉี – ปู้เอ่อจิง – ผ่านชมอุทยานสัตว์ป่าข่าลาม่ายหลี่ – ผ่านชมพูเขาเปลวเพลิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิง (ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 10 ชั่วโมง) ผ่านชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์เท้ากีบข่าลาม่ายหลี่ หากโชคดีสามารถเห็นลาป่าหรือแพะเหลืองและพวกสัตว์หายาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองปู้เอ่อจิง ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม ภูเขาเพลิง (ภูเขาสีแดง) ตั้งอยู่ที่เมืองฉางจีของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นภูเขาที่มีสีแดงทั้งเขา และมีชื่อเสียงเพราะสีของเทือกเขาที่เป็นสีแดงสีเดียวกว่า10 ตารางกิโลเมตร ให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนเห็นเขากำลังลุกไหม้

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUTONG HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ปู้เอ่อจิ่ง – คานาสือ – เย้เลี่ยงวาน – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลาคานาสือ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง นำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่านำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย” ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายและขวาที่เขียวขจีแซมด้วยการผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงหน้าหนาวของทะเลสาบคานาสือแห่งนี้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกันจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่งทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง(ศาลาชมปลา) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบคานัส ถ้าโชคดีท่านจะได้เห็นทางน้ำอันยาวซึ่งเป็นการว่ายน้ำของปลาแดง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HONGFU HOTELหรือเทียบเท่า 4 *


วันที่ 4 - คานาสือ – เหอมู่ชุน(รวมรถแบตเตอรี่) – ปู้เอ่อจิ่ง – ธารน้ำ 5 สี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมชมบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ เมืองปู้เอ่อจิ่ง ชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUTONG HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า 4 *


วันที่ 5 - ปู้เอ่อจิ่ง – อุทยานเมืองปีศาจหรือเมืองแพะเมืองผี(รวมรถแบตเตอรี่) – แปลงน้ำมัน – อูรู่มู่ฉี – ตลาดต้าปาจา

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองผีอู่เอ้อเฮ้อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย เชื่อกันว่าเดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาดเมื่อหลายพันล้านปีก่อน ต่อมาเกิดได้เกิดการพลิกตัวของเปลือกโลกเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพลิกตัวของท้องน้ำเหนือทะเลสาบกลายเป็นทะเลทรายจึงทำให้เป็นหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมแรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยา และยังเป็นแหล่งผลิต น้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง นำท่านชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเคอลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด ของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน จากนั้นเดินทางกลับ เมืองอูรู่มู่ฉีจ ากนั้นนำท่านสู่ ตลาดต้าปาจา เมืองบาซาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรู่มู่ฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักYINDU HOTELหรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 6 - อูรู่มู่ฉี – ทูรูฟาน – ผ่านชมโรงไฟฟ้าพลังลม – บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง – เมืองโบราณเจียวเหอ – สวนองุ่น - เขาเปลวไฟ – ถ้ำพระพันองค์

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หรือ คาเรส อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณเจียวเหอ เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจัก CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 ชาวพื้นเมืองเรียก หยาเอ๋อทัว ความหมายว่าเมืองหน้าผา มีประวัติยาวนานประมาณ 2,300ปีแล้ว อยู่ห่างจากเมืองทูรูฟานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะลักษณะคล้ายกับใบต้นหลิว เมืองเจียวเหอเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของนานาชาติกับจีนโบราณที่ร่วมกันบุกเบิกและก่อสร้างซินเจียง เป็นวิหารวัฒนธรรมโบราณที่ล้ำค่า จากนั้นนำท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลองุ่นประจำปีในช่วงดังกล่าว

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมี ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก กอร์ปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขามีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 ตัว

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAI XI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 7 - ทูรูฟาน – นั่งรถไฟไปตุนหวง – หมิงซาซาน ขี่อูฐ – เย่เลียงวาน(รวมรถแบตเตอรี่)

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินสู่ สถานนีรถไฟเมืองทูรูฟาน

10.26 น.

ออกเดินทางสู่เมืองตุนหวง โดยรถไฟขบวนที่ D2704  


บริการอาหารกลางวันบนรถไฟ


*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***

14.29 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HONGFU HOTELหรือเทียบเท่า 4 *

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักFU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 8 - ถ้ำโม่เกาคู– ด่านเจียยวี่กวน(รวมรถแบต) –จิ่วเฉวียน

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พักหลังอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโม่เกาคู (ถ้ำพระพุทธรูปแกะสลักที่สวยที่สุดติดอันดับ 1ใน 4 ของเมืองจีน ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผาทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลักทางศาสนา ถ้ำแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี้ว่า “ห้องสมุดบนผนัง” ถ้ำโม่เกาคู ดำเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันโมเกาคู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหม

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เจียยวี่กวาน นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวน ปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจียยวี่กวน มณฑลกานซู ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1372 ตัวป้อมปราการมีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร ตัวกำแพงสูงประมาณ 10.7 เมตร ด่านเจียยวี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ถือเป็นด่านสุดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง ด่านเจียยวี่กวนนี้ได้รับการสร้างและออกแบบด้วยการคำนวณมาเป็นอย่างดี โดยผู้ที่คำนวณการก่อสร้างนั้นได้สั่งอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างมาจำนวนพอดีกับ การก่อสร้าง โดยมีเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ภายในตัวด่านมีลานกว้างสำหรับการประลองยุทธ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของมณฑลกานซู่ (รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว)

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักJIUQUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 9 - สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน – จางเย่ – เขา 5 สี (ซานตันเสียตี้เม่า) – วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านชม บ่อน้ำภายใน สวนสาธารณะจิ๋วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ๋วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปิง ดื่มฉลองชัย ในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น้ำหวงเหอทางด้านทิศตะวันตก ที่มีภูเขา 2 ลูกที่เป็นทรัพยากรอันขึ้นชื่อ ชีเหลียซาน เป็นที่เลี้ยงปศุสัตว์ สวนอีกเขา เหยียนจี่ซาน เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก จากนั้นนำท่านชมร้าน แก้วไวน์หยกดำ(เป็นแก้วที่ต้องแสงจันทร์จะแวววาวสวยงามมาก)

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม เขตภูมิทัศน์ จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ZhangyeQilianshanDanxiaLandform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บนระดับ ความสูง 2,000-3,800 ม. จากระดับนํ้าทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานวามีอายุมานานกว่า 2 ล้านผ่านการกรัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูเขา แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดังปราสาทใน ดินแดนเทพนิยาย และอื่นๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย จากนั้นนำท่านสู่พุทธสถานสําคัญของจางเย่ คือ วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักXIAO LA JIAOHOTELหรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 10 - จางเย่ - อู๋เว่ย–หลันโจว– อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน”

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390, 000ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียในและมองโกเลียนอก

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1986ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6เมตร กว้าง 2.2เมตร และสูง 2.6เมตร มีน้ำหนักกวา 60ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคน ที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ ในตอนกลางของมณฑลชิงไห่ ตาน้ำไหลเป็นสายธารน้อยๆลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดับดาว อันเป็นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อยแห่ง แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2แห่ง ที่อยู่เรียง เคียงกันคือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกำเนิด ที่ชาวทิเบตเรียกขานหวงเหอว่า “หม่าซิว” แปลงว่า “แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก”

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEI TIAN HOTELหรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 11 - หลันโจว – หลิวเจียเสีย +เรือเร็ว – วัดปิ่งหลิงซื่อ

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วม จัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่กสิกรรมครอบคลุมบริเวณสามมณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วนำท่านล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยค) โดยเรือเร็ว

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำชม วัดปิ่งหลิงซื่อ (รวมค่าเรือแล้ว) ชมทิวทัศน์สวยงามสองฟากฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสียชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมดยาว 2 กม. มี 4 ชั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ เป่ยเว่ยสุย ถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 34 ถ้ำ 149 กุฏิ พระพุทธรูปใหญ่น้อย 679 องค์ รูปปั้น 82 องค์ ภาพผนัง 900 ตารางเมตรองค์ใหญ่ที่สุดสูง 27 เมตร เล็กสุด 20 เซนติเมตรนับเป็นผลงานปฏิมากรรมสลักจากหินทรายที่งดงามเป็นเลิศช่วงศตวรรษที่ 5 จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEI TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 12 - หลันโจว - กวางเจา - (สนามบินสุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหาร ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.05 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3206

16.05 น.

แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองกวางเจา

20.00 น.

บินต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ CZ361

22.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน

2.ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (หากลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้)

4.ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม ,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางคนไทย

2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด 20กิโลกรัม)

3.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองในแต่ละมื้อ (นอกเหนือจากรายการ)

5.ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าฯลฯ

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7.ค่าทิป

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน

 ค่าทิปคนขับรถวันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 15 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

สำรองที่นั่งชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น)

-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 - 40 วัน คืนค่าบริการเต็มจำนวน

-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง20 - 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %

-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 19วันเก็บค่าใช้จ่าย 75 %

-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

*ในกรณีใช้เที่ยวบินพิเศษหรือเที่ยวบินเหมาลำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทั้งเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ใดๆทั้งสิ้น*

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด หรือ เปลี่ยนแปลงรายการและเวลาบิน กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนมิอาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆอันอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเช่นภัยธรรมชาติภัยปฏิวัติ ทางการเมือง การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหายทรัพย์สิน , ความล่าช้าสายการบิน หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

4.กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้าเปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการนั้นๆได้

5.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้บริการของบริษัทฯบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ชำระแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6.ห้ามนำไฟแช็ค มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึดได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านถูกยึด

7.เมื่อได้ทำการตกลงชำระเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว


ทัวร์แนะนำ


ฮ่องกง (EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND) 3 วัน 2 คืน  CX

ฮ่องกง (EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND) 3 วัน 2 คืน CX


เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ / ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต

สนุกเต็มวัน ดีสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง

วัดแชกงหมิว / วัดหว่องไต๋สิน 

บินโดย CATHAY PACIFIC 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15900

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

HOKKAIDO (ซุปตาร์ บานฉ่ำ) 5D 3N

HOKKAIDO (ซุปตาร์ บานฉ่ำ) 5D 3N


ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายกา

เดินทาง : -

เริ่มต้น

25888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน


น่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

เชียงราย ดินแดนสามฝ่ายฟ้าและเหนือสุดแห่งแดนสยาม

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

8999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)