ใบไม้เปลี่ยนสี...แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน [FD]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่

☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง

☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

☺ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง

☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตลอดเดือน ตุลาคม 2561 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ต้าหลี่ – หมู่บ้านซีโจว

05.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.05

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582 *บริการอาหารบนเครื่อง

11.25

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้าหลี่” ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยู่ที่เวลาของการเข้าชม)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ต้าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - ต้าหลี่ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง นำท่านสู่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองจงเตี้ยน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักที่จงเตี้ยน TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - วัดลามะซงจ้านหลิง – จงเตี้ยน – สระมังกรดำ – ร้านสาหร่าย – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต วัดซงซานหลินเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยังเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน” นำท่านชมสระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกัน สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ลี่เจียง GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุยเหอ” – ต้าหลี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ*** นำท่านชม “หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองต้าหลี่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ต้าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย นำท่านแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

ค่้ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) หลังอาหารนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ท ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีสินค้าทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรร หรือท่านจะเลือกเดินเที่ยวที่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านเลือกชมสินค้าพื้นเมืองของฝากอย่างจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน


วันที่ 6 - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

02.00

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 585

03.15

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                    

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                                                

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท // เดี่ยว 1,500 บาท

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

@ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

1. ใช้ สำเนาพาสปอร์ต แบบชัดเจน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าแบบเดี่ยวที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง (พาสปอร์ตมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง) 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (รูปถ่ายใช้ตามเงื่อนไขของสถานฑูตกำหนด) 
3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่ทำงาน (ถ้ามี)

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร - กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา
5.. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อำเภอ - กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์


ทัวร์แนะนำ


No IMAGE!

โตเกียว...เทศกาลดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน (XJ)


ไฟล์บินสวยๆขากลับดึกเที่ยวสุดคุ้ม...พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ  

ขึ้นชมวิวภูเขาไฟฟูจิ จุดไฮไลท์ที่สวยที่สุด ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ “ราชินีแห่งทะเลสาบ” 

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดอาซากุสะ และ วัดนาริตะ

จุใจช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะพรีเมี่ยม เอาท์เลต 

ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน

อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่นเพื่อความผ่อนคลายและผิวพรรณสดใส...  

สุดพิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง  + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

38999

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่  

เดินทาง : -

เริ่มต้น

5888

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

No IMAGE!

VINTAGE MYANAR (พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน) 3D 2N (FD) (RGN-VT02-FD)


นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT



เดินทาง : -

เริ่มต้น

11999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)