ใบไม้เปลี่ยนสี...แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน [FD]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่

☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง

☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

☺ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง

☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตลอดเดือน ตุลาคม 2561 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ต้าหลี่ – หมู่บ้านซีโจว

05.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.05

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582 *บริการอาหารบนเครื่อง

11.25

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้าหลี่” ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยู่ที่เวลาของการเข้าชม)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ต้าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - ต้าหลี่ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง นำท่านสู่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองจงเตี้ยน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักที่จงเตี้ยน TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - วัดลามะซงจ้านหลิง – จงเตี้ยน – สระมังกรดำ – ร้านสาหร่าย – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต วัดซงซานหลินเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยังเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน” นำท่านชมสระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกัน สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ลี่เจียง GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุยเหอ” – ต้าหลี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ*** นำท่านชม “หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองต้าหลี่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ต้าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย นำท่านแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

ค่้ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) หลังอาหารนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ท ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีสินค้าทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรร หรือท่านจะเลือกเดินเที่ยวที่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านเลือกชมสินค้าพื้นเมืองของฝากอย่างจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน


วันที่ 6 - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

02.00

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 585

03.15

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                    

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                                                

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท // เดี่ยว 1,500 บาท

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

@ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

1. ใช้ สำเนาพาสปอร์ต แบบชัดเจน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าแบบเดี่ยวที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง (พาสปอร์ตมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง) 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (รูปถ่ายใช้ตามเงื่อนไขของสถานฑูตกำหนด) 
3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่ทำงาน (ถ้ามี)

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร - กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา
5.. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อำเภอ - กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์


ทัวร์แนะนำ


ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน


บินโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC / พักฮ่องกง 2 คืน

เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประตัวในวัดหยู่หยู่น ...เจ้าพ่อแชกง

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่โปลิน

***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง...***

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน   FD768-767

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD768-767


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

     

เดินทาง : -

เริ่มต้น

5,888.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

HAPPY TOGETHER SEASON CHANGE IN SEORAK 5D 3N

HAPPY TOGETHER SEASON CHANGE IN SEORAK 5D 3N


เที่ยวซอรัคซาน ไหว้พระใหญ่วัดซินฮึนเชา

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัด)

ชิมผลไม้สดๆ จากไร่ อาทิ แอปเปิ้ล สาลี่

ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง ทงแด อินชาดง

(พัก ซอรัค 1 คืน / พักโซล 2 คืน )

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)