เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน--4.PHD-S4F


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 13900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความ  สะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06.10 น. เหินฟ้าสู่จังหวัด สุราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7208

07.20 น.

ถึงจังหวัด สุราษฎร์ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นออกเดินทาง สู่ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.00 น. 

ถึงเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร นำทุกท่านล่องเรือชมภูเขา  หินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ

แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบาย

12.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

15.00 น.

นำท่านถึงท่าเรือดอนสักนำท่านลงเรือ เฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัด  สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ

รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต

17.00 น.

ถึงท่าเรือหน้าทอนเปลี่ยนรถตู้ นำท่าน รับประทานอาหารเย็น(3) ณ.ร้านอาหาร เข้าสู่ที่พัก   หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น ผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั้นนำท่าสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่านลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

09.50 น. 

เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานที่จุดนี้ท่านท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขา  ของเกาะวัวตาหลับซึ่งท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติ 

อันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำอาบแดด 

บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5) แบบปิคนิค

13.30 น.

จากนั้น ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการ ยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ

หรือดำน้ำดูปะการัง

15.00 น.

ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการน้ำส้มเย็นๆ และขนม

16.45 น.

 ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน นำท่านเข้าโรงแรม ที่พัก จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หรือเทียบเท่า  ได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทาอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารCHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ 

พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม กราบนมัสการหลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย บรรจุในโลงแก้วในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ   

นำชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยู่บริเวณอ่าวละไม ตำบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่ากันต่อๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรียม 

เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับลูกชาย ครั้นเรือ- แล่นมาถึง

บริเวณแหลมละไม  เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวิต

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือหน้าทอนลงเรือ......ถึงท่าเรือดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์

16.00 น.  

ถีงสนามบินสุราษฏร์ ทำการ CHEK IN

18.00 น.  

เหินฟ้าสู่จังหวัด กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7217

        

19.10 น. 

ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

-ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP

-ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

-ค่าของว่าง น้ำดื่ม 


-ค่าอาหารตามโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท/คน             

 

-ค่าล่องเรือชมเขื่อน


-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่       

         

-ค่าเรือข้ามเกาะสมุย +ค่าเรือเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง       


-ทีมงานไกด์

            

-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ+ไกด์ทะเล

-ค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สิ่งที่ควรเตรียม แว่นกันแดด,ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป,คนที่รู้ใจ


วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย
วันที่ 2
เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง
วันที่ 3
สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ