เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง 3D 2N (PVN11-TG)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม !!

บินหรูอยู่ดี อาหารครบทุกมื้อ

ฮานอย ฮาลอง เมืองมรดกโลก 3วัน 2คืน

ทานข้าวบนเรือ+ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม

ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้จุของได้เยอะ และหมวกสุดเท่ เวียดนาม

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 18900 ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 11-13 , 13-15 เมษายน 63 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิ –เมืองฮานอย –วิหารวรรณกรรม เมืองฮาลอง

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) ท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ 1,000 ปี ใน ค.ศ.2010 เมืองฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือ วันเหมียว (VAN MIEU) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตรระหว่างทาง ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล (ระหว่างการเดินทางแวะ ร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)ในปี ค.ศ.1994 องค์การ UNESSCO ประกาศให้ อ่าวฮาลอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวอันงดงาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ช้อบปิ้ง ที่ ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

พักที่ New star Hotel HA LONG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่ 2 - ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-ทะเลคืนดาบ วัดหงอกเซิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟ้ารูปคู่รักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมเมนูอาหารทะเล และชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่ภัตตาคารเรือ

จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ.2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชม รอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบมีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Delight Hotel HA NOY หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-บุฟเฟต์ SEN-ถนน 36 สาย-สนามบินฮานอย-กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ๆท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 ให้พ้นจากฝรั่งเศสหลังจากตกเป็นเมืองขึ้นอยู่48ปีจากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ ซึ่งภายในบรรจุศพของโฮจิมินห์อยู่ในโลงแก้ว (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวมเข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง สามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเคยเป็นที่พักในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ้านหลังนี้ถูกสร้างด้วยไม้ทั้งหลังชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านหลังนี้จะมีลักษณะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็กจากนั้นนำท่าน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง

จากนั้นนำคณะเราไปชม วัด TRAN QUOC ตังอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญ่ที่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชมวัด TRAN QUOC วัดที่เก่าที่สุดของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแห่งนี้ 1,500 กว่าปีวัดที่กู้ชาติกู้เมืองของประเทศเวียดนาม จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งอย่างสาใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่ายเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.45 น.

ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่TG565 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.35 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ

 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)

 ค่าทำหนังสือเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

 ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว

 การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิกการเดินทาง

 ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นและขอเก็บเงินทั้งหมด(แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 25 วันก่อนการเดินทาง)

กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

 หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


วันที่ 1
กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิ –เมืองฮานอย –วิหารวรรณกรรม เมืองฮาลอง
วันที่ 2
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-ทะเลคืนดาบ วัดหงอกเซิน
วันที่ 3
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-บุฟเฟต์ SEN-ถนน 36 สาย-สนามบินฮานอย-กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ