สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เชียงของ - ลาว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน-เชียงรุ้ง สวนป่าดงดิบ - 9จอม12เชียง - น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจ - น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 15900 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 4วัน 3คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2562 สายการบิน : Air Asia (FD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price
จองทัวร์ 18 รับได้ PHD-JING201903310403 31-Mar-2019 | 03-Apr-2019 15,900
จองทัวร์ 18 รับได้ PHD-JING2019042124 21-Apr-2019 | 24-Apr-2019 15,900
จองทัวร์ 18 รับได้ PHD-JING2019051215 12-May-2019 | 15-May-2019 15,900
จองทัวร์ 18 รับได้ PHD-JING2019052629 26-May-2019 | 29-May-2019 15,900

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - เชียงราย – เชียงของ - บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 10 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

07.45น.

เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3203

09.15น.

ถึงสนามบิน เชียงราย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.เชียงของ สู่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกด่านอำเภอเชียงของ เพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยัง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าที่ด่านเมืองห้วยทราย สปป-ลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศลาว

12.30น.

บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

>>หลังอาหารนำท่านเดินทางไปตาม เส้นทางหมายเลข R3A ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม เดินทางสู่ หลวงน้ำทา สภาพเส้นทางจะมีลักษณะเป็นภูเขา ชมทัศนียภาพสองข้างที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ถึงด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) เป็นด่านชายแดนประเทศลาวและประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางตามเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นทางสายใหม่ นำท่านเข้าเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง

18.00 น.

ถึงเมืองเชียงรุ้ง(12ปันนา) บริการอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี-น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจย์-ล่องเรือแม่น้ำโขงพร้อมดูโชว์

07.00น.

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00น.

หลังอาหารนำท่านชม สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า สู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมการแสดงของนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขา จากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ นำท่านสู่หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงของเผ่าไอ้หนี หรือชนเผ่าอีก้อ ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นนำท่านสู่ลานแสดงหลักของอุทยานสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ และงานลอยกระทงของชนเผ่าไต หรือชนเผ่าไทลื้อ

12.00น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

14.00น.

นำท่านไปเยี่ยมชม สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ รับบริการนวดฝ่าเท้าและตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนฟรี

16.00น.

นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงสิบสองปันนา

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ภัตตคาร หลังอาหาร นำท่านขึ้นเรือชมวิว ล่องชมความงามของเมืองเชียงรุ้งในยามราตรี เรือลำนี้จะล่องไปตามแม่น้ำ ล่านชังเจียงหรือแม่น้ำโขงตอนบน ผ่านชมความงามของเมืองเชียงรุ้งยามพลบค่ำ พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่างล่องเรือ

>>ได้เวลานำท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง

07.00น.

บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

>>หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า จากนั้นนำ ท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน

12.00น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร

>>หลังอาหาร ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่ได้รับการขนานนามว่า อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวมเอา 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ไว้อย่างลงตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่ เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว ธุรกิจนานาชาติ ตั้งอยู่ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขง บนเนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำท่าน ชมการทำมีด ณ ร้านจำหน่ายมีดแห่งเมืองเชียงรุ้ง

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ภัตตคาร

>>จากนั้นนำท่านไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นการแสดงนํ้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้ำโขง โดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง

>>ได้เวลานำท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4 - เชียงรุ้ง – เชียงของ - เชียงราย – กรุงเทพฯ

07.00น.

บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.

เก็บสัมภาระ อำลาเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางต่อสู่ ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว

12.00น.

บริการอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร

>>หลังอาหาร เดินทางสู่ ห้วยทราย (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว นำข้าม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านอำเภอเชียงของของไทย เดินทางสู่ สนามบิน จ.เชียงราย

22.35น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3206

23.55น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ/ท่าน


วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก อายุไม่เกิน 10 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

27 - 30 ม.ค 62 , 10-13/17-20/24-27 ก.พ. 62

15,900

14,900

3,500

3-6/10-13/17-20/24-27 มี.ค. 62

15,900

14,900

3,500

31 มี.ค. - 3 เม.ย./21-24 เม.ย. 62 , 12-15/26-29 พ.ค. 62

15,900

14,900

3,500อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ  (FD//DD)

- น้ำหนักกระเป๋า สายการบิน 15 กก.

- ค่าอาหาร 10 มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไทย-จีน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ

          - ค่าวีซ่าเดี่ยว ท่องเที่ยว ประเทศจีน

          - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

- ค่าทิปไกด์/คนขับ/หัวหน้าทัวร์  1,000 บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นทำวีซ่า

          - หนังสือเดินทางตัวจริง  ( PASSPORT ) 

ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  

*** กรุณาส่ง PASSPORT และเอกสารให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน **

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

- ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน เอกสารที่ใช้ในการยื่นทำวีซ่า


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

หนังสือเดินทางตัวจริง ( PASSPORT ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)

*** กรุณาส่ง PASSPORT และเอกสารให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน **


ทัวร์แนะนำ


ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE  6D 4N

ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE 6D 4N


พิเศษ!! ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2019 และชมพลุอันตระการตา ณ เมืองซิดนีย์

สถานที่ติดอับดับ1 ใน10 สถานที่น่าเคาท์ดาวน์ของโลก "พร้อมรถรับ - ส่งโรงแรมที่พัก"

ชมเมืองซิดนีย์ –ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์

พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา-โคอาล่า ปาร์ค

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ

ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป

เดินทาง : -

เริ่มต้น

78900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

มหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี  ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน

มหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน


☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือแจวชม เมืองเวนิสของจีน
☺ เซี่ยงไฮ้ ชมตึก STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุด อุโมงค์เลเซอร์ ตลาดร้อยปี

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15,999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด


ไหว้ะพระ 9 วัด เจ้าแม่ทับทิม ...เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ...

เจ้าพ่อแชกง เจ้าแม่อิมฮ่องฮำ เจ้าพ่อกวนอู

เจ้าแม่กสนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อหวังต้าเซียน 

วัดชีชิหลิน...พระใหญ่วัดโป่หลิน

****พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง ****

 พักฮ่องกง 2 คืน

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)