เจาะลึก "หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ" เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวสบาย สปีดโบ๊ท เหมาลำ อาหารครบทุกมื้อ

พักห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน (วารินทร์บีชรีสอร์ท)

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : N/A เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 61 สายการบิน : Nok Air (DD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – สตูล

17.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบด้านหน้า บริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ ถนนเจริญราษฎร์ เจ้าคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่สมาชิกทุกท่าน

18.00 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น สู่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมบริการอาหารเย็น(1)แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ


วันที่ 2 - ปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ

07.00 น.

ถึง จังหวัดสตูล รับประทานอาหารเช้า (2)

>>เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

10.00 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล จากนั้น นำคณะลงเรือสปีดโบ๊ทพร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ทางทะเลที่เชี่ยวชาญ มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมเกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าสวรรค์ทางทะเล ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม หาดทรายขาวสะอาดสุดตา นั่งเรือต่อ ชมเกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใดได้ลอดซุ้มประตูนี้แล้วอธิษฐานจะมีความรักชั่วนิจนิรันดร์ แต่ในความเป็นจริงที่ได้ชื่อว่าเกาะไข่ เนื่องจากในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล ให้คณะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก คณะนั่งเรือต่อสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ผ่านชมเกาะแก่งกลางทะเลมากมายกับบรรยากาศที่สดชื่นของภูมิทัศน์ตลอดทาง

>>บริการอาหารกลางวัน(3) แบบกล่อง จากนั้นเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก วารินบีช รีสอร์ท (รีสอร์ทห้องแอร์) ผ่อนคลาย อิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส หรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชนชาวประมง “อุรักราโว๊ย” ชาวเกาะดั้งเดิมบนเกาะหลีเป๊ะ เพลิดเพลินกับกีฬาชายหาด สุขสบายใจตามอัธยาศัย

19.00 น.

บริการอาหารเย็น(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนบนถนนคนเดิน Walking Street ตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ดำน้ำตื้นดูปะการัง – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

>>หลังอาหารพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ รับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ (Snorkeling) และวิธีดำน้ำชมปะการังที่ถูกวิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน จากนั้น ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลกที่ก้อนหินทุกก้อนกลมมน เมื่อโดนน้ำจะเกิดประกายสีทองล้อแดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน นั่งเรือต่อสู่ ร่องน้ำจา-บัง ดำน้ำชมปะการังเจ็ดสี ซึ่งจุดนี้มีปะการังอ่อนมากมายล้วนสวยงามยิ่ง รวมทั้ง ดอกไม้ทะเล ดาวขนนกหลากสี ปะการังต้นสน และฝูงปลานานาชนิดและที่นี่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

12.00 น.

เดินทางต่อสู่ เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน บริการอาหารกลางวัน(6) (แบบปิกนิก) หลังอาหารกลางวันให้คณะได้ร่วมบันทึกภาพกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตามอัธยาศัย จากนั้น ล่องเรือสู่ เกาะยาง แวะด้ำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด ได้เวลา ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง

17.00 น.

นำคณะกลับสู่ที่พักบน (รีสอร์ทห้องแอร์) เกาะหลีเป๊ะ อิสระกับการพักผ่อน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ผ่อนคลาย สบายใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง


วันที่ 4 - เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ไชยา

07.00 น.

บริการ อาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่าม กลางอากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให้คณะเล่นน้ำตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นบริเวณด้านหน้าที่พัก

09.00 น.

เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจ จัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา บริการอาหารกลางวัน (9) ณ.ร้านอาหาร

13.00 น.

เดินทางสู่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะนมัสการองค์พระธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอณาจักรศรีวิชัย

18.00 น.

บริการอาหารเย็น(10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่ 5 - กรุงเทพฯ

05.00 น.

กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

- ค่าเรือท่องทะเลตะรุเตา (สปีดโบ๊ทเหมาลำ)

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์)

- ค่าอาหาร 10 มื้อ

- ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียม ***(ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ)***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  • ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ จะจัดการเดินทางโดยรถตู้ VIP

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทัวร์แนะนำ


เกาหลี HAPPY TOGETHER (ENJOY & FUNNY IN KOREA) 5D 3N

เกาหลี HAPPY TOGETHER (ENJOY & FUNNY IN KOREA) 5D 3N


1.เกาะนามิ  ปั่น Rail Bike   

2. พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน

3. สนุกสนานเต็มที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)

4. ใหม่!!SEOULLO 7017 สะพานลอยฟ้า

5. ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำข้าวห่อสาหร่าย

6. บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลีต้นตำรับ

7. คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower  อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

14900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน


บินโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC / พักฮ่องกง 2 คืน

เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประตัวในวัดหยู่หยู่น ...เจ้าพ่อแชกง

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่โปลิน

***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง...***

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

ทัวร์เวียดนามดีดี!!  WORLD HERRITAGE VIETNAM <<ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์>>4วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามดีดี!! WORLD HERRITAGE VIETNAM <<ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์>>4วัน 3 คืน


เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก

สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK

ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill

ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า

อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9,999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)