ไต้หวัน สมายล์สำราญใจ 5D 4N (SDT-13)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)

เที่ยวครบจบ 3 อุทยานดัง–อาบน้ำแร่ 1 คืน–ร่วมนับถอยหลัง Count Down

อุทยานอารีซัน– อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว

โปรแกรมพิเศษ +++++พิเศษสุดๆๆพักโรงแรมน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว1คืนอิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ

พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น

พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี

พิเศษ 4.เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู + เบียร์ไต้หวัน // สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด // ปลาประธานาธิบดี

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 37900 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ปีใหม่ จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน 29 ธันวาคม 19 - 2 มกราคม 20 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้

05.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 4.เคาท์เตอร์ H-J สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

07.25 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 634

11.55 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วได้เวลาอันสมควร นำคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ

เที่ยง

บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเลเทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึง สามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และSiraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสต็ค หมู เนื้อ ไก่ ปลา + สลัดบาร์ไม่อั้น

จากนั้นให้ท่านอิสระตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนพร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น

พักที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHAIYI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านจาก เมืองเจี้ยอี้ เพื่อขึ้นอุทยานอุทยานอารีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) เจียอี้เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเลเทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

นำคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงอารีซัน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองไทจง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ยจึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วยสินค้าขึ้นชื่อได้แก่รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,

ค่ำ

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระอาหารเย็น (โรงแรมที่พักอยู่ตรงตลาดฝงเจี่ย) ให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง เลือกซื้อของ พร้อมทั้งทดลองชิมอาหารพื้นเมือง ของตลาดฝงเจี่ย

พักที่ โรงแรม BEACON FONGJIA HOTEL หรือ เทียบเท่าวันที่ 3 - ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

นำท่านเดินทางกลับสู่ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวันมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดนอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมเช่นขนมพระอาทิตย์ขนมพายเผือกขนมต่างๆนานชนิดให้ทุกท่านได้ลองชิมเลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหารบุเฟฟ่ต์ ชาบู ชาบู 1 ท่าน / 1 หม้อ พร้อมอาหารสดนานาชนิด ผลไม้ ขนมหวาน พร้อม เบียร์ไต้หวันไม่อั้น

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันมีร้านค้าของฝากกิ๊ฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมายอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม SUNWORLD DYNASTY HOTEL TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


**** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน ทางไกด์และหัวหน้าทัวร์จะนัดหมายเวลา เพื่อเตรียมนั่งรถไฟ MRT ไป (ลูกค้าจ่ายค่าMRTเอง) ส่วนท่านที่ไม่ไป สามารถ ชมจุดพลุไฟ และชมการ COUNT DOWN บนดาดฟ้าของโรงแรมได้ และสามารถ ช้อปปิ้ง บริเวณแถวโรงแรมได้ตามอัธยาศัย****


วันที่ 4 - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – แวะชมร้านหินอ่อน - นั่งรถไฟกลับไทเป – พักโรงแรมน้ำแร่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียนโดยรถไฟทั้งไปและกลับ

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่อุทยานธรรมชาติทาโรโกะหรืออุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อนอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนวจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานได้แก่ถ้ำนกนางแอ่นบนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูงอุโมงค์9โค้งเป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อนจากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคมปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลกผ่านเส้นทางน้ำตกฉางชุนอนุสรณ์สถานฉางชุนจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีนด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อูสะพานหินอ่อนอุทยานแห่งชาติเทียนเสียงเทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามจากนั้นให้ท่านแวะชมหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงของเมืองฮวาเหลียน

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วนเส้นทางเดิม

พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว หรือเทียบเท่าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวคลายความเมื่อยเหนื่อยล้าผ่อนคลายความเครียดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำแร่จากบ่อพุร้อนมีกำมะถันที่สามารถ ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้หลายโรค


วันที่ 5 - ไทเป – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานเหย่หลิ่วมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่นหินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดารูปเทียนดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว+เป๋าฮื้อสไลด์

จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบบวกในร่างกายให้สมดุลร่างกายเป็นปรกติระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชมนอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ตึกที่มีความสูงถึง509 เมตรสัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วยภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ1,008 เมตรต่อนาทีบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันเปรียบเสมือนจิมซาจุ่ยของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.05 น.

เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

   


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 ทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น1,200NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่านในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )

**เนื่องจากราคานี้เป็นเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บค่าตั๋วเต็มจำนวน (เฉพาะตั๋ว CHARTER เที่ยวบินเหมาลำ) ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

2 การยกเลิก

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจำ

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง


วันที่ 1
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่ 2
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง
วันที่ 4
ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – แวะชมร้านหินอ่อน - นั่งรถไฟกลับไทเป – พักโรงแรมน้ำแร่
วันที่ 5
ไทเป – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ