แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน [พ.ย.-ธ.ค.]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

      เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่

      ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง

      ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

      จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง

      คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 20,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์ปีใหม่ จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พ.ย.-ธ.ค. 61 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง

18.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

20.55

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

00.30

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง เข้าสู่ที่พัก YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

02.55

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

06.40

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง
***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ*** นำท่านชม “อุทยานน้ำหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน นำท่านสู่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต วัดซงซานหลินเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยังเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้ นำท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปีเรียงราย จะมีหมู่บ้านชาวธิเบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิมะจะเริ่มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่งบานเพียงปีละครั้งจะเริ่มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี โดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้าหลี่” ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย จากนั้นแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชคนำท่านชม “เมืองโบราณต้าหลี่” ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ต้าหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารให้ท่านได้ “ลองชิมชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ที่ศูนย์ชา” อาทิเช่น ชาอวู่หลง, ชาแดง, ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.20

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.55

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                    

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                                                

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @

1.         ช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2.         กรณีที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

3.         กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน 


ทัวร์แนะนำ


เกาหลี (ICE FISHING & SKI RESORT) พักสกี 1 คืน (ตลอดเดือนมกราคม 62)

เกาหลี (ICE FISHING & SKI RESORT) พักสกี 1 คืน (ตลอดเดือนมกราคม 62)


พิเศษ !!!  พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 

ชิมสตอเบอรี่ สดๆ จากไร่

พาท่านร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว 

สนุกกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)

FANTASTIC VIETNAM (ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World) 3 วัน 2 คืน

FANTASTIC VIETNAM (ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World) 3 วัน 2 คืน


นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9900

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน [พ.ย.-ธ.ค.]

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน [พ.ย.-ธ.ค.]


      เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่

      ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง

      ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

      จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง

      คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง : Nov 18 - Jan 19

เริ่มต้น

20,999.-

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)