จองทัวร์ โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD760-765)

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD760-765)

วันเดินทาง/กลับ : 18-08-2017 || 20-08-2017

จำนวนตั๋ว : 20

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

กรุณาทำการจองภายในเวลาที่กำหนด

Book Info


Room


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 7777.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 7777.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 10277

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 10977.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional