จองทัวร์ STAR CRUISE มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : STAR CRUISE มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 28-07-2017 || 31-07-2017

จำนวนตั๋ว : 30

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

กรุณาทำการจองภายในเวลาที่กำหนด

Book Info


Room


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 17900.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 17900.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 23400

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 16900.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional