สตาร์ครูซ แหลมฉบัง เกาะกง 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

STAR CRUISE  มาเมืองไทยแล้ว แหลมฉบัง – เกาะกง – แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 14,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : N/A เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง – เรือ SUPERSTAR GEMINI

12.00 น.

พร้อมกัน ณ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

13.00 น.

นำท่าน ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง(ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(1) ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

21.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล


วันที่ 2 - วันที่สอง เกาะกง, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIเข้าเทียบท่าเมืองเกาะกง  *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมี บริการค่ะ*** จังหวัดเกาะกงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นชาว เขมรที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง**ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย

อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ภัตตาคารบนเรือ

18.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเมืองเกาะกง


วันที่ 3 - วันที่สาม ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

11.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ.ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.00 น.

นำท่านถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1.          ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2.          รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

3.          อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ

4.          ไกด์ไทยเดินทางอำนวยความสะดวกตลอดทริป

5.        ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

6.        ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ท่าน)

7.        ค่าอาหารกลางวันระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพอัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

INSIDE

ห้องพักแบบ

OCEANVIEW

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

14,900

17,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

11,900

15,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

6,500

8,500อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1.          ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

2.          อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

3.          ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

4.          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

5.          ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7.      ทิปไกด์ไทย

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

***ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้***

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการไม่รวม วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1.   กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้

2.  ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

4.  กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ต้องแจ้งก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ต้องชำระเพิ่มเท่าราคาทัวร์เต็ม แต่หากเปลี่ยนจากผู้ใหญ่เป็นเด็กจะไม่มีการคืนเงิน)

 

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ (พวงแสด)

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ (พวงแสด)


เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)

ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่

ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ

เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - เมืองจีหลง - อุทยาเย๋หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ++เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน-สต็ก+สลัดบาร์-กุ้งมังกรซีฟู๊ด

เดินทาง : -

เริ่มต้น

43900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD760-765

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD760-765


เที่ยว THE VENETIAN ลาสเวกัสเอเชีย 

พิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่

แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต  ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย + เซนาโด้ สแควร์ 

เดินทาง : Nov 18 - Jan 19

เริ่มต้น

7,888.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD] พักมาเก๊า 1 คืน

บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD] พักมาเก๊า 1 คืน


**ชมความสวยงามแสงสียามค่ำคืน ของอาณาจักรลาสเวกัสแห่งเอเชีย **

พักมาเก๊า 1 คืน >> ลิ้มลองอาหารโปรตุเกส 

มื้อพิเศษ..เป๋าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองริมทะเลจูไห่

เดินทาง : -

เริ่มต้น

8,555.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)