สตาร์ครูซ แหลมฉบัง เกาะกง 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

STAR CRUISE  มาเมืองไทยแล้ว แหลมฉบัง – เกาะกง – แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 14,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : N/A เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง – เรือ SUPERSTAR GEMINI

12.00 น.

พร้อมกัน ณ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

13.00 น.

นำท่าน ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง(ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(1) ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

21.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล


วันที่ 2 - วันที่สอง เกาะกง, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIเข้าเทียบท่าเมืองเกาะกง  *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมี บริการค่ะ*** จังหวัดเกาะกงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นชาว เขมรที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง**ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย

อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ภัตตาคารบนเรือ

18.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเมืองเกาะกง


วันที่ 3 - วันที่สาม ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

11.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ.ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.00 น.

นำท่านถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1.          ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2.          รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

3.          อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ

4.          ไกด์ไทยเดินทางอำนวยความสะดวกตลอดทริป

5.        ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

6.        ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ท่าน)

7.        ค่าอาหารกลางวันระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพอัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

INSIDE

ห้องพักแบบ

OCEANVIEW

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

14,900

17,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

11,900

15,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

6,500

8,500อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1.          ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

2.          อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

3.          ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

4.          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

5.          ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7.      ทิปไกด์ไทย

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

***ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้***

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการไม่รวม วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1.   กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้

2.  ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

4.  กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ต้องแจ้งก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ต้องชำระเพิ่มเท่าราคาทัวร์เต็ม แต่หากเปลี่ยนจากผู้ใหญ่เป็นเด็กจะไม่มีการคืนเงิน)

 

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE  6D 4N

ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE 6D 4N


ชมเมืองซิดนีย์ -ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์

ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)

โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด

ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

เดินทาง : -

เริ่มต้น

66900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน


นิยามใหม่ของภาคอีสาน ที่เล่าขานเรื่องราวเย็นสบายกลางทุ่งดอกไม้บนภูสูง ทริปดีๆ คราวนี้คงละเลย  ไม่ได้แล้ว

เดินทาง : -

เริ่มต้น

8,599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

GRAND ITALY 8D 5N (EU006)

GRAND ITALY 8D 5N (EU006)


โรม-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส-เวโรน่า-มิลาน

วาติกันซิตี้ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน โคลีเซี่ยม เมืองนักบุญฟรานซิส

หอเอนปิซ่า เมืองศิลปะฟลอเร้นซ์ สะพาน Bridge of Sighs

จตุรัสเซ็นต์มาร์ค พระราชวังดอดจ์ โบสถ์โมเสคทอง บ้านจูเลียต มหาวิหารดูโอโม

ช้อปปิ้ง Chic Outlet ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gucci , Prada , Louis Vuitton

เดินทาง : -

เริ่มต้น

45888

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)