สตาร์ครูซ แหลมฉบัง เกาะกง 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

STAR CRUISE  มาเมืองไทยแล้ว แหลมฉบัง – เกาะกง – แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 14,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : N/A เดือนที่ออกเดินทาง : Dec 17 - Jan 18 สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price
จองทัวร์ 30 รับได้ STAR12017122931 29-Dec-2017 | 31-Dec-2017 14900
จองทัวร์ 30 รับได้ STAR12018010507 05-Jan-2018 | 07-Jan-2018 14900

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง – เรือ SUPERSTAR GEMINI

12.00 น.

พร้อมกัน ณ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

13.00 น.

นำท่าน ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ท่าเรือแหลมฉบัง

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง(ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(1) ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

21.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล


วันที่ 2 - วันที่สอง เกาะกง, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIเข้าเทียบท่าเมืองเกาะกง  *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมี บริการค่ะ*** จังหวัดเกาะกงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นชาว เขมรที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง**ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย

อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ภัตตาคารบนเรือ

18.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเมืองเกาะกง


วันที่ 3 - วันที่สาม ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

11.00 น.

เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ.ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.00 น.

นำท่านถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1.          ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2.          รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

3.          อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ

4.          ไกด์ไทยเดินทางอำนวยความสะดวกตลอดทริป

5.        ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

6.        ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ท่าน)

7.        ค่าอาหารกลางวันระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพอัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

INSIDE

ห้องพักแบบ

OCEANVIEW

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

14,900

17,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

11,900

15,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

6,500

8,500อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1.          ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

2.          อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

3.          ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

4.          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

5.          ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7.      ทิปไกด์ไทย

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

***ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้***

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการไม่รวม วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1.   กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้

2.  ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

4.  กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ต้องแจ้งก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ต้องชำระเพิ่มเท่าราคาทัวร์เต็ม แต่หากเปลี่ยนจากผู้ใหญ่เป็นเด็กจะไม่มีการคืนเงิน)

 

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


นิวซีแลนด์ เกาะใต้ (SOUTH ISLAND) 6D 4N

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ (SOUTH ISLAND) 6D 4N


ไคร้สเชิร์ช - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบพูคากิ - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - อะคารัว

ล่อมเรือชม ปลาโลมา

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู

วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

เมนูกุ้งลอบเตอร์

เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แด


เดินทาง : -

เริ่มต้น

71,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

MY AUTUMN IN HOKKAIDO  6D 4N  (TG)

MY AUTUMN IN HOKKAIDO 6D 4N (TG)


ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโซอุนเคียว สู่ ภูเขาคูโรดาเกะ  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ศาลเจ้าฮอกไกโด  น้ำตกกิงกะ  น้ำตกริวเซย์  คลองโอตารุ

ตึกรัฐบาลเก่า  โรงงานผลิตแก้ว และกล่องดนตรี  เมืองซัปโปโร  สวนโอโดริ  เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ  อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : -

เริ่มต้น

56,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ ไหว้ขอพรหวังต้าเซียน 

นั่งรถรางพีคแทราขึ้นสู่จุดชมาวิวเดอะพีค ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต 

สนุกกับดิสนีย์แลนด์ 

พิเศษ...เป็ดย่าง + ห่านพะโล้

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16,999.-

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)