ทิเบต หลังคาโลก...ดินแดนแห่งพระธรรม 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

ทิเบต... ดินแดนหลังคาโลก ดินแดนแห่งพระธรรม ที่ครั้งหนึ่งต้องไปสัมผัส

พระราชวังโปตาลา... สัญญลักษณ์แห่งการรวมทิเบตเป็นหนึ่งเดียว

วัดต้าเจาซื่อหรือวัดโจคัง... วัดเก่าแก่กว่า 1400 ปี วิหารหลวง หลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของจีนสมัยราชวงศ์ถังและทิเบต

ทะเลสาบหยางโจยงหู... 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต

วัดจ๋าจี... วัดเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่อยู่สูงที่สุดในโลก

ฉงชิ่ง...เที่ยวศูนย์การค้าเอาท์เล็ตใหญ่สุดในจีน หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย....

พักโรงแรมหรู 5 ดาว 5 คืน ตลอดการเดินทาง...

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 36,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560 สายการบิน : Air Asia (FD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – ฉงชิ่ง SASSEUR Outlet

04.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

06.20

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 *บริการอาหารบนเครื่อง

10.20

ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอกอันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ SASSEUR OUTLET ศูนย์การค้าใหญ่สุดในจีนตะวันตกครอบคลุมผู้บริโภคฉงชิ่งยูนนานเสฉวนและกุ้ยโจว สวรรค์ของการช็อปปิ้งกับแบรนด์หรูระดับนานาชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ เป็นสวรรค์ของอาหารที่มีห้องเก็บไวน์สไตล์อิตาเลียน บุฟเฟต์อาหารทะเลอาหาร เสฉวนชั้นนำ นอกจากนี้ยังเป็นสวรรค์ของความบันเทิงกับสโมสร โรงภาพยนตร์ระดับโลกและโรงอาหารและบาร์ที่แตกต่างกันนำประสบการณ์การช็อปปิ้งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในฉงชิ่งและตะวันตกของจีน

 *** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย                                       

พักที่ฉงชิ่ง VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 2 - ฉงชิ่ง – ลาซา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

............ น.

เหินฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ..............

............ น.

เดินทางถึงเมืองลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองในที่ราบสูงทิเบต รองจากเมืองซีหนิง และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,490 เมตร (11,450 ฟุต) ซึ่งนั่นเองทำให้ลาซากลายเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดของโลก ในเมืองประกอบไปด้วยหลายวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะศาสนสถานของศาสนาพุทธ-ทิเบต เช่นพระราชวังโปตาลา หรือ วัดโจคัง หรือ พระราชวังโนร์บูกลิงกาเป็นต้น ลาซา หมายถึง "ผืนดินแห่งพระพุทธองค์" เอกสารเกี่ยวกับทิเบตโบราณและจารึกต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า สถานที่ซึ่งถูกเรียกว่า "ราซา" อาจหมายถึงสถานที่เลี้ยงแพะ หรือเป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า "ระเวซา" สถานที่ที่รายล้อมไปด้วยกำแพง อย่างไรก็ตาม ชื่อลาซาที่ถูกบันทึกเป็นครั้งแรกนั้นมีความหมายถึงวัดโจโว ในการเจรจาระหว่างจีนกับทิเบตใน ค.ศ. 822  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนปรับสภาพร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองหลังคาโลกแห่งนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงมาก ทำให้มีแรงกดอากาศต่ำ ออกซิเจนน้อย บางท่านอาจจะมีอาการแพ้อากาศที่ราบสูง อาการเบื้องต้นเช่น อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ท้องเสีย ท้องอืด  คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ เป็นต้น

*** ควรงดดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด , ไม่ควรสูบบุหรี่ , ไม่ควรอาบน้ำนาน พักผ่อนให้เพียงพอ ***

 


วันที่ 3 - พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5  ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14 ) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังโปตาลา  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13 )

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจาซื่อ หรือ วัดโจคัง เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบต เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบตโดยตัวอาคารสร้างแบบจีน และหลังคาตกแต่งประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระมเหสีของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป พระนาง เหวินเฉิง แห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน นำท่านชมองค์พระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียซึ่งวัดนี้จะมีคนท้องถิ่น เข้ามาเพื่อทำบุญจำนวนมาก นำท่านขึ้นสู่ชั้นสองชมรูปปั้นของ มเหสี พระนาง เหวินเฉิง จากจีน และ เจ้าหญิงภริขุตี  จากเนปาล ซึ่งพระเจ้าซงซัน สันกัมโป เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ชั้นสามซึ่งเป็นลานกว้างท่านจะได้ชม สัญญลักษณ์ กวางหมอบ และ หลังคาทองคำ พร้อมเก็บภาพพระราชวังโปตาลาอย่างชัดเจน ชมการกราบแบบอังฎางคประดิษฐ์ และ การเดินเวียนเทียนรอบวัด ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดของชาวทิเบต  จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดปาหลังเจีย หรือถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นแหล่งขายของพื้นเมืองใหญ่ที่สุดในเมืองลาซา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกสรรค์ หรือแม้แต่มีพระธุดงค์คอยให้ศีลให้พรกับผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคปัจจัยต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 4 - ทะเลสาบหยางโจยงหู – วัดจ๋าจี วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ วัดจ๋าจี้ วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก นำท่านกราบขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วัดซากิ ภาษาทิเบตเรียกว่า จ๋าจีลาหมู่ มีเรื่องเล่าอยู่ว่า เทพผู้พิทักษ์แห่งพุทธศาสนา เมืองลาซา ซึ่งทำให้มีแต่ความโชคดี ซึ่งอยู่ในแผ่นดินจีน ด้วยการเป็นหนึ่งในแผ่นดินฮั่นมาถึงในลาซาวัดเซรา ( อาจารย์ยังบอกกับเจ้าหญิงเหวินเฉิงในทิเบต ) ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังซากิ นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าในวัดทิเบตแห่งพระโพธิสัตว์ซากิแห่งนี้หากใครก็ตามได้มากราบบูชา ซาจิรามจะสมปราถนาในความมั่งคั่งมาก และยังถือว่าเป็นวัดเดียวที่มีความมั่งคั่งในทิเบต

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน


ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 5 - ลาซา – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโคว่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน

............ น.

เหินฟ้าสู่เมืองฉงชิ่ง โดยเครื่องบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ .................

........... น.

เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองฉงชิ่ง   VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 6 - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน เป็นศูนย์กลางการค้าของสินค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารจากนั้นอิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ หงหยาต้ง  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง

18.50

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.50

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน        


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                  

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ    

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // ชำระพร้อมค่าทัวร์

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง ชำระมัดจำ 8,000 บาท ส่วนเหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

4.            กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @

1.            ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2.            กรณีที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

3.            กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน

อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท  


ทัวร์แนะนำ


TOUCH DUBAI 4 DAYS

TOUCH DUBAI 4 DAYS


บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   ìพักดูไบ 2 คืน

หัวใจไทยบินตรงสุดหรูโดยการบินไทย

ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  

ชมโครงการสุดอลังการ THE PALM

เข้าชม DUBAI MUSEUM และ ตื่นเต้นกับนั่งเรือพื้นเมือง ABRA TAXIìตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD

พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  

ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม DUBAI MALL

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย 1,800 บาท/ท่าน/ทริป

เดินทาง : -

เริ่มต้น

23888

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

นิวซีแลนด์ (NORTH ISLAND) 6D 4N

นิวซีแลนด์ (NORTH ISLAND) 6D 4N


ชมเมือง -แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปิง - อโกรโดม - เตาโป

หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

รับประทานอาหารพร้อมล่องเรือ LAKELAND QUEEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

50,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด!!! 5 วัน

เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด!!! 5 วัน


           หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า

           อู๋ซี สมญา เซี่ยงไฮ้น้อยวัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)

           ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง 5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว

           ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์  

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16,999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)