ทิเบต หลังคาโลก...ดินแดนแห่งพระธรรม 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ทิเบต... ดินแดนหลังคาโลก ดินแดนแห่งพระธรรม ที่ครั้งหนึ่งต้องไปสัมผัส

พระราชวังโปตาลา... สัญญลักษณ์แห่งการรวมทิเบตเป็นหนึ่งเดียว

วัดต้าเจาซื่อหรือวัดโจคัง... วัดเก่าแก่กว่า 1400 ปี วิหารหลวง หลังคาทองคำ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของจีนสมัยราชวงศ์ถังและทิเบต

ทะเลสาบหยางโจยงหู... 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต

วัดจ๋าจี... วัดเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่อยู่สูงที่สุดในโลก

ฉงชิ่ง...เที่ยวศูนย์การค้าเอาท์เล็ตใหญ่สุดในจีน หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย....

พักโรงแรมหรู 5 ดาว 5 คืน ตลอดการเดินทาง...

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 36,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560 สายการบิน : Air Asia (FD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – ฉงชิ่ง SASSEUR Outlet

04.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

06.20

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 *บริการอาหารบนเครื่อง

10.20

ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอกอันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ SASSEUR OUTLET ศูนย์การค้าใหญ่สุดในจีนตะวันตกครอบคลุมผู้บริโภคฉงชิ่งยูนนานเสฉวนและกุ้ยโจว สวรรค์ของการช็อปปิ้งกับแบรนด์หรูระดับนานาชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ เป็นสวรรค์ของอาหารที่มีห้องเก็บไวน์สไตล์อิตาเลียน บุฟเฟต์อาหารทะเลอาหาร เสฉวนชั้นนำ นอกจากนี้ยังเป็นสวรรค์ของความบันเทิงกับสโมสร โรงภาพยนตร์ระดับโลกและโรงอาหารและบาร์ที่แตกต่างกันนำประสบการณ์การช็อปปิ้งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในฉงชิ่งและตะวันตกของจีน

 *** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย                                       

พักที่ฉงชิ่ง VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 2 - ฉงชิ่ง – ลาซา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

............ น.

เหินฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ..............

............ น.

เดินทางถึงเมืองลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองในที่ราบสูงทิเบต รองจากเมืองซีหนิง และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,490 เมตร (11,450 ฟุต) ซึ่งนั่นเองทำให้ลาซากลายเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดของโลก ในเมืองประกอบไปด้วยหลายวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะศาสนสถานของศาสนาพุทธ-ทิเบต เช่นพระราชวังโปตาลา หรือ วัดโจคัง หรือ พระราชวังโนร์บูกลิงกาเป็นต้น ลาซา หมายถึง "ผืนดินแห่งพระพุทธองค์" เอกสารเกี่ยวกับทิเบตโบราณและจารึกต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า สถานที่ซึ่งถูกเรียกว่า "ราซา" อาจหมายถึงสถานที่เลี้ยงแพะ หรือเป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า "ระเวซา" สถานที่ที่รายล้อมไปด้วยกำแพง อย่างไรก็ตาม ชื่อลาซาที่ถูกบันทึกเป็นครั้งแรกนั้นมีความหมายถึงวัดโจโว ในการเจรจาระหว่างจีนกับทิเบตใน ค.ศ. 822  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนปรับสภาพร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองหลังคาโลกแห่งนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงมาก ทำให้มีแรงกดอากาศต่ำ ออกซิเจนน้อย บางท่านอาจจะมีอาการแพ้อากาศที่ราบสูง อาการเบื้องต้นเช่น อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ท้องเสีย ท้องอืด  คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ เป็นต้น

*** ควรงดดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด , ไม่ควรสูบบุหรี่ , ไม่ควรอาบน้ำนาน พักผ่อนให้เพียงพอ ***

 


วันที่ 3 - พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5  ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14 ) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังโปตาลา  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13 )

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจาซื่อ หรือ วัดโจคัง เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบต เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบตโดยตัวอาคารสร้างแบบจีน และหลังคาตกแต่งประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระมเหสีของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป พระนาง เหวินเฉิง แห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน นำท่านชมองค์พระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียซึ่งวัดนี้จะมีคนท้องถิ่น เข้ามาเพื่อทำบุญจำนวนมาก นำท่านขึ้นสู่ชั้นสองชมรูปปั้นของ มเหสี พระนาง เหวินเฉิง จากจีน และ เจ้าหญิงภริขุตี  จากเนปาล ซึ่งพระเจ้าซงซัน สันกัมโป เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ชั้นสามซึ่งเป็นลานกว้างท่านจะได้ชม สัญญลักษณ์ กวางหมอบ และ หลังคาทองคำ พร้อมเก็บภาพพระราชวังโปตาลาอย่างชัดเจน ชมการกราบแบบอังฎางคประดิษฐ์ และ การเดินเวียนเทียนรอบวัด ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดของชาวทิเบต  จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดปาหลังเจีย หรือถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นแหล่งขายของพื้นเมืองใหญ่ที่สุดในเมืองลาซา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกสรรค์ หรือแม้แต่มีพระธุดงค์คอยให้ศีลให้พรกับผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคปัจจัยต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 4 - ทะเลสาบหยางโจยงหู – วัดจ๋าจี วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ วัดจ๋าจี้ วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก นำท่านกราบขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วัดซากิ ภาษาทิเบตเรียกว่า จ๋าจีลาหมู่ มีเรื่องเล่าอยู่ว่า เทพผู้พิทักษ์แห่งพุทธศาสนา เมืองลาซา ซึ่งทำให้มีแต่ความโชคดี ซึ่งอยู่ในแผ่นดินจีน ด้วยการเป็นหนึ่งในแผ่นดินฮั่นมาถึงในลาซาวัดเซรา ( อาจารย์ยังบอกกับเจ้าหญิงเหวินเฉิงในทิเบต ) ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังซากิ นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าในวัดทิเบตแห่งพระโพธิสัตว์ซากิแห่งนี้หากใครก็ตามได้มากราบบูชา ซาจิรามจะสมปราถนาในความมั่งคั่งมาก และยังถือว่าเป็นวัดเดียวที่มีความมั่งคั่งในทิเบต

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน


ที่พักเมืองลาซา   BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 5 - ลาซา – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโคว่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน

............ น.

เหินฟ้าสู่เมืองฉงชิ่ง โดยเครื่องบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ .................

........... น.

เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พักเมืองฉงชิ่ง   VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 6 - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน เป็นศูนย์กลางการค้าของสินค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารจากนั้นอิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ หงหยาต้ง  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง

18.50

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.50

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน        


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                  

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ    

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // ชำระพร้อมค่าทัวร์

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง ชำระมัดจำ 8,000 บาท ส่วนเหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

4.            กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @

1.            ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2.            กรณีที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

3.            กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน

อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท  


ทัวร์แนะนำ


บินตรงสู่นครซีอาน 5 วัน 3 คืน [XW]

บินตรงสู่นครซีอาน 5 วัน 3 คืน [XW]


เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุดยอด สิ่งมหัศจรรย์ NO.7 ของโลก
เจาะเวลาหาจิ๋นซีฮ่องเต้ เยือนกองพลทหารม้าที่ยิ่งใหญ่
วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลินเดินทาง : -

เริ่มต้น

20,999.-

บาท/ท่าน

Nok Scoot (XW)

CLASSIC VIETNAM ฮานอย ฮาลอง (SL) 3D 2N

CLASSIC VIETNAM ฮานอย ฮาลอง (SL) 3D 2N


คาราวะสุสานลุงโฮ

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง

ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

8555

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด!!! 5 วัน

เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด!!! 5 วัน


อู๋ซี สมญา เซี่ยงไฮ้น้อย วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)

ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง 5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง


เดินทาง : May 18 - Jun 18

เริ่มต้น

14,999

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)