อังกฤษ 7 วัน 7D 5N (TG)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สโตนเฮนจ์ - บาธ - สแตรทฟอร์ดอัพออน เอวอน - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน - บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์

เวนิสแห่งคอตส์โวลด์ - บ้านเชกสเปียร์ - ช้อปปิ้นสินค้า Outlet - ช้อปปิ้งถนน Oxford ** พิเศษ ร้านดังดั้งเดิม เป็นย่าง โฟร์ซีซั่น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 55,500.- ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 3 - 9 พ.ย. 60 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ-ลอนดอน

22.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

01.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG- 910 (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)


วันที่ 2 - วันที่สอง ลอนดอน-อัมสเบอรี่ -สโตนเฮนจ์--บาธ-สแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อนและ 7 ชั่วโมง ฤดูหนาว) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าอัมสเบอรรี่ เพื่อนำท่านเข้าชมภายใน กองหินประหลาด สโตนเฮ้นจ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาดที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง เพื่อวัตถุประสงค์ใดแน่นอน ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่จำนวน 112 ก้อนวางตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันสามวงบ้างวางล้มนอน บ้างวางทับอยู่บนยอดไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้นำมาวางไว้และนำมาวางเพื่อจุดประสงค์ใด สโตนเฮนจ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1986 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1987 เป็นเมืองมรดกโลก เป็นเมืองอยู่กลางหุบเขาที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันตั้งแต่สมัยที่ยังเรืองอำนาจกว่า 2000 ปี เอกลักษณ์สำคัญของเมืองนี้คือการพบบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ จนทำให้เกิดการก่อสร้างห้องอาบน้ำแบบโรมันขนาดใหญ่ และซากอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ด้วยหินทรายสีน้ำผึ้งทั่วทั้งเมืองเป็นเมืองกลางหุบเขาที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันตั้งแต่สมัยที่ยังเรืองอำนาจกว่า 2000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นระยะเวลานานแต่ภายหลังได้มีการบูรณะทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของคุณค่าน้ำแร่แห่งเมืองบาธ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง ประกอบไปด้วย 3 ส่วน บริเวณที่เปิดให้ชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ ได้แก่ สระว่ายน้ำ บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน ห้องอบไอน้ำ และห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกี ให้เวลาท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล (ระยะทาง 21 กม / 30 นาที ) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE  BRISTOL GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - วันที่สาม บริสตอล-บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน- เฮย์ดอร์ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารัก ที่บ้านเกือบทุกหลังสร้างในสไตล์อิงลิชคอตเตจ โดยใช้วัสดุที่เป็นหินสีเหลืองทองจากเทือกเขาคอตส์โวลด์ ประกอบกับมีแม่น้ำสายเล็กๆ ที่ชื่อ แม่น้ำวินด์รัช ไหลผ่าน บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ จึงถูกเรียกว่าเป็น เวนิสแห่งคอตส์โวลด์ ล่าสุดเพิ่งได้รับการโหวตจากคนในประเทศ ให้เป็น หมู่บ้านที่น่ารักสุด (Prettiest Villages) ของสหราชอาณาจักร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาจีน
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เป็นบ้านเกิดของวิลเลียมเชคสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ถ่ายรูปกับ บ้านเกิดของวิลเลียมเชคสเปียร์ สถานที่รวบรวมชีวประวัติและผลงานทั้งหมดของวิลเลียมเชคสเปียร์ ตัวบ้านยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัวของเมือง ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมชนบทของอังกฤษแท้ ๆ แบบสมัยของพระราชินีเอลิซาเบทที่ 1 เมื่อ 400 กว่าปี ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮย์ดอร์ค หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตั้งอยู่ระหว่าง เมืองแมนเชสเตอร์ และ ลิเวอร์พูล (ระยะทาง 195 กม. / 2.30 ชม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE HAYDOCK HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - วันที่สี่ เฮย์ดอร์ค-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์-ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก เป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิลที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำท่านชมและ
ถ่ายรูป ด้านหน้าสนามกีฬาแอนฟิลด์ สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเริ่มแรกเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันหลังจากก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พูลในปี ค.ศ. 1892สนามกีฬาแห่งนี้จึงกลายเป็นสนามเหย้าของสโมสรลิเวอร์พูลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แอนฟิลด์ได้รับการรับรองจากยูฟ่าให้เป็นสนามระดับ 4 ดาว อิสระเดินชม และ เลือกซื้อของที่ระลึก จาก LIVERPOOL FC STORE จากนั้นนำท่านเดิน ทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย นำท่านชมและถ่ายรูป ด้านหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้รับการขนานนามว่า โรงละครแห่ง ความฝัน จากเซอร์บ็อบบี้ ชาร์ลตัน ตำนานนักเตะของสโมสรสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 เปิดประตูต้อนรับแฟนบอลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1910โอลด์แทรฟฟอร์ดได้รับการรับรองจากยูฟ่าให้เป็นสนามระดับ 5 ดาว อิสระเดินชม และ เลือกซื้อของที่ระลึก จาก OLD TRAFFORD MEGASTORE

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน ผ่านชม สถานที่สำคัญๆ โดยรอบๆ กรุงลอนดอน อาทิ เช่น พิคคาดิลลี่เซอร์คัส วง        เวียนแห่งความรักกลางกรุงลอนดอน จุดบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุและรูปปั้นอีรอส, จัตุรัสทราฟัลการ์   อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงลอร์ดเนลสันที่ทำยุทธนาวีชนะกองทัพเรือจักรพรรดินโปเลียนนอกแหลมทราฟัลการ์ หรือ สงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1805 กลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ
  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DORSETT SHEOHERDS BUSH HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - วันที่ห้า ลอนดอน -BICESTER VILLAGE OUTLET-ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLET  VILLAGE  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น BALLY, BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CELINE, CLARKS, COACH, DIESEL, DIOR, OSSIL, GUCCI, LACOSTE, LEVI’S, MULBERRY, NEW BALANCE, PANDORA, PAUL SMITH, POLO RALPH LAUREN, PRADA, RADO, SAINT LAURENT, SAMSONITE, SUPERDRY, SWAROVSKI, SWATCH, TIMBERLAND, TISSOT ฯลฯ ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่าน        เดินทางกลับสู่ ลอนดอน

กลางวัน

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อได้มีเวลาช้อปปิ้งมากขึ้น
นำท่านเดินทางสู่ ถนน OXFORD STREET ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงลอนดอนที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งรูปแบบตัวอาคารจะแปลกแตกต่างกันออกไปในสไตล์คลาสสิกแบบอังกฤษ จุดเด่นของถนนสายนี้คือ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายกว่า 300 ร้าน บนความยาวประมาณ 2.4 กม. ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ SELFRIDGES รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่าง ๆ มากมาย เช่น  MARK & SPENCER-PRIMARK-NEXT-ZARA ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DORSETT SHEOHERDS BUSH HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - วันที่หก ลอนดอน-ซิตี้ทัวร์- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมและเก็บภาพสวยๆ กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยของ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ จากนั้นนำท่าน นั่งรถชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงลอนดอน อาทิ บ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ร้านดังดั้งเดิม เมนู เป็ดย่าง โฟร์ซี่ซั่น
นำท่านสู่ ย่านไนท์สบริดจ์ ย่านธุรกิจการค้าใหญ่ของลอนดอน เป็นที่พักอาศัยของผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง และมหาเศรษฐีระดับโลกมากมาย เป็นสถานที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ  อังกฤษ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

16.30 น.

 เดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษี เช็คบัตรโดยสาร และตรวจหนังสือเดินทาง

21.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-917 (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)


วันที่ 7 - วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

15.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE HAYDOCK HOTEL หรือเทียบเท่า


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • อัตรานี้รวม
      * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด 
      * ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
      * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
      * ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
      * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
      * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
      * ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
      * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)
      * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 พ.ค.60 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • อัตรานี้ไม่รวม
      * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
      * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
      * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ   
      * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
      * ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
      * สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
      * ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
      * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
      * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
      * ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอังกฤษ ท่านละ 4,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

   * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

   * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น     สำคัญ
* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
* เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple             Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่        อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
* โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
* กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ        สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
* โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มี        อ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารในการขอวีซ่าสถานทูตอังกฤษ) ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-20 วันทำการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นเร่งด่วนต้องการยื่นด่วนสามารถขอคำร้องในการยื่นด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่ศูนย์วีซ่าเรียกเก็บโดยท่านผู้เดินทางสามารถ ชำระได้ ณ วันนัดหมายและแสดงตัว ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ ผู้เดินทางจะต้องมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกท่าน เนื่องจากต้องทำการสแกนนิ้วมือ ตามวันที่และเวลาที่สถานทูตกำหนด  ซึ่งท่านสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อใช้ประกอบใบคำร้องขอยื่นวีซ่า  ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่างนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการทำการนัดหมายยื่นวีซ่าในระบบด้วย ในวันที่มาแสดงตัวให้นำสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นด้วย

* หนังสือเดินทาง โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
* รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง) ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ารูปถ่ายหน้าตรง  ห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา
* สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
* กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
* หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
* สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
* สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
* สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว
* หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
    - กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น
    - กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
    - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
    - กรณีท่านที่เป็นแม่บ้านหรืออาชีพอิสระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
    - หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกันควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน 
    - ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย, เอกสารการเสียภาษี
    - กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
    - กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
* หลักฐานการเงิน 
    - ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีกำกับ   
    - หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
    - กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
    - กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
* สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ   ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
* กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
    - จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
    - หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น        ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
    - หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
    อังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
    - หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย     พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
    - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
* การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
* หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
* กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
* เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
* กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน 
* ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตาม ที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก    เดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และ    ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก


ทัวร์แนะนำ


ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ (พวงแสด)

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ (พวงแสด)


เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)

ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่

ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ

เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - เมืองจีหลง - อุทยาเย๋หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ++เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน-สต็ก+สลัดบาร์-กุ้งมังกรซีฟู๊ด

เดินทาง : -

เริ่มต้น

43900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน


เมืองแม่ฮ่องสอน นามดินแดนเมืองสามหมอก “ซูตองเป้” สะพานไม้แห่งศรัทธา ชมบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ท่องเมืองปาย เยือนปางอุ๋ง สวิสแห่งเมืองไทย

เดินทาง : Dec 18 - Feb 19

เริ่มต้น

8,599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน


นิยามใหม่ของภาคอีสาน ที่เล่าขานเรื่องราวเย็นสบายกลางทุ่งดอกไม้บนภูสูง ทริปดีๆ คราวนี้คงละเลย  ไม่ได้แล้ว

เดินทาง : Dec 18 - Feb 19

เริ่มต้น

8,599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)