PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO (เที่ยวครบทุกวัน) (PJP25-XW) 5D 3N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน NOK SCOOT

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น

ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION

เพลิดเพลิน ณ ลานสกีทาคายาม่า

ชมเมืองเกียวโต เมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

พิเศษ !! แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์ขาปูยักษ์

พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 25999 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ปีใหม่ จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน ธันวาคม 62 - มีนาคม 63 สายการบิน : Nok Scoot (XW)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคาร1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกสกู๊ต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.40 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW112

บริการอาหารร้อนและน้ำดื่ม บนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **


วันที่ 2 - สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination - แช่ออนเซ็น

07.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเที่ยงตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) ด้วยจำนวนร้านค้ากว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima จึงเป็นเอาต์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Jazz Dream Nagashima มอบบรรยากาศแห่งเสียงเพลงดื่่มด่ำเหมือนดังเช่นชื่อของห้างด้วยการนำเสนอองค์ประกอบด้านการออกแบบที่น่าดึงดูดและสนุกสนานอาทิโน้ตดนตรีและแซ็กโซโฟเปียโนตกแต่งและนาฬิการูปกีตาร์เป็นต้นสำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง Jazz Dream Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆที่ละลานตาซึ่งรวมทั้งแบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นยอดนิยมต่างๆร้านค้าทั้งหมดนำเสนอสินค้าในราคาลดพิเศษและยังมีหลายร้านที่ให้บริการแบบปลอดภาษีเมื่อแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อนอกจากประสบการณ์การจับจ่ายแล้ว Jazz Dream Nagashima ยังมีร้านกาแฟมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับขนมแบบญี่ปุ่นอันหลากหลายอีกทั้งยังมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่เมืองนาโกย่า ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนำท่านชม เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato Winter Illumination อยู่ในเมืองนางาชิมะ จังหวัดมิเอะ เป็นที่รู้จักไปทั่วญี่ปุ่นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว เดิมที่ในฤดูหนาวชนิดของดอกไม้จะลดลง ดังนั้นจึงได้เริ่มนำแสงสีของ LED เข้ามาประดับประดาตามต้นไม้ภายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination เลื่องลือโด่งดังไปทั่วประเทศถึงขนาดถูกแนะนำว่าเป็นสถานที่ดูไฟประดับ ที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ่น การประดับไฟในฤดูหนาวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอย่างต่อเนื่องจนปี 2016 นี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ซึ่งระดับความอลังการและผู้มาเที่ยวชมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลับก็คือสเกลการใช้พื้นที่ทั่วทั้งสวนประดับประดาได้อย่างหรูหราอลังการและสามารถสะกดผู้มาเที่ยวชมได้อยู่หมัด โดยการจัดองค์ประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับต้นไม้ต่างๆ ได้อย่างลงตัว และใช้ความเด่นของแสงสีคัลเลอร์ฟูล ต้นไม้ และดอกไม้ในสวนมาเนรมิตโลกอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

พักที่ Yukai Resort Enakyo Kokusai Hotel หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น


วันที่ 3 - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกีทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

้เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนู หมูย่างใบโฮบะ

จากนั้นนำท่านอิสระเพลิดเพลินเล่นสกี ณ ลานสกีทาคาสุสโนว์พาร์ค Takasu Snow Park สนุกกับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวมากมายที่ลานสกีณเมืองกุโจลานสกีสุดกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเขาทาคาสุสิ่งแรกที่ขึ้นชื่อสำหรับที่นี่คือกิจกรรมเรือแจว15 คนและมีเส้นทางเดินเขาไปถึงยอดเขาประมาณ4,000 เมตรและมีเส้นทางให้เลือก3 เส้นทางที่แตกต่างกัน! มีเส้นทางที่เดินจะกว้างและดีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่น, มีที่สำหรับเด็กที่เป็นสายสะพานเคลื่อนที่และเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภาคตะวันตกที่สามารถสนุกได้ทุกคน

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีอุปกรณ์เล่นต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ

หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกล้เคียงในเส้นทางใกล้โรงแรมคืนที่ 2 กรณีพักทาคายา หรือ นาโกย่า เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไม่เปิดหรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวย่านซาคาเอะ แทน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ย่านการค้าซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้จะมีห้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

เย็น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่ TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ร้านดองกี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนู SHABU / NABE BUFFET

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามและจักรพรรดิโคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต จากนั้นนำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมายจากนั้น นำท่านแวะ ร้าน Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชั้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart ดองกิโฮเต้ สาขาDotombori ร้านดิสเคานท์สโตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นดองกิโฮเต้สาขาDotomboriมี"ชิงช้าสวรรค์สีเหลือง"เป็นสัญลักษณ์นับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตของ ย่าน Minami ในโอซาก้า! ภายในมีสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน, สินค้าจิปาถะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, ร้านอาหารสินค้าทุกประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุกรองรับการท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. 

เย็น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก HATAGO INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 5 - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ

เช้า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

08.30 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW111

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

12.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

 ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ

 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว

 การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิกการเดินทาง

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการหากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว

 บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2
สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination - แช่ออนเซ็น
วันที่ 3
ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกีทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 4
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ร้านดองกี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5
สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ