คนหมิงเมืองเลย เชียงคาน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ธรรมชาติของหิน ที่มีความลึกลับซับซ้อน น่าตื่นเต้น

เหมือนว่าอยู่ในเขาวงกต ที่นี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "คุนหมิงเมืองเลย"

ช้อปปิ้งงานสินค้าพื้นเมือง ณ.ถนนคนเดินเชียงคาน

มาแล้วจะหลงรัก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน 62- มีนาคม 63 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – วนอุทยานสวนหินผางาม – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง 1 จุด ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .เลย อิสระอาหารเช้า ณ.ร้านข้าวแกงบ้านสวน  หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หนองหิน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (1ณ ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า หงส์  เป็นต้น ชมเขาหินปูนที่มีลัษณะคล้ายคุนหมิงที่เมืองจีนซึงเป็นสัญลักษณ์ของวนอุทยานสวนหินผางาม

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้น ภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น  จนทำให้ใครต่อใครขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองเลย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

ถึง เชียงคาน นำทุกท่าน CHECK IN เข้าสู่ที่พัก บ้านสีส้ม หรือเทียบเท่า

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น ในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย 


วันที่ 2 - วันที่สอง ภูทอก–แก่งคุดคู้–วัดป่าห้วยลาด–พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน–พระธาตุศรีสองรัก–กรุงเทพฯ

05.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ภูทอกเชียงคาน เป็นจุดชมวิวบรรยากาศยามเช้าที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในเชียงคาน เป็นเขาสูงระดับ ประมาณสัก 400-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล คือเป็นเขาไม่สูง

นัก แต่วิวนี้ระดับประเทศสวยมาก ในหน้าหนาวจะเห็นทะเลหมอก ในหน้าฝนจะได้เห็นหมอกลอยฟรุ้งฟริ้ง อากาศช่วงเช้าจะดีมากๆเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากจุดหนึ่งของ

เชียงคาน หลังจากนั้น นำท่านชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่นมะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ หลังจากนั้นนำกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า

แบบพื้นเมือง(2ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00 น.

นำท่านทำบุญไหว้พระ ณ.วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก

ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลยสร้างขึ้นเมื่อ  พ..2103  แล้วเสร็จเมื่อ.. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กันกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต


หลังจากนั้น เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ณ.ไร่กำนันจุล อิสระอาหารเย็น  

21.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

หมายเหตุ     โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 14-15/21-22/28-29 ก.ย.62

วันที่ 5-6/12-13/19-20/26-27 ต.ค.62

วันที่ 2-3/9-10/16-17/23-24 พ.ย.62

วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-296ธ.ค.62

2,999

600

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          - ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ ท่าน)          - ค่ารถตู้ปรับอากาศ

                                       - ค่าอาหาร (3 มื้อ)ตามรายการ                 - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าน้ำดื่มบนรถ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ,     ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

                                       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจอง                - มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15  8 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน50 %

ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 

          *** กรณีลูกค้า เดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง*****

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***


ทัวร์แนะนำ


บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) ม.ค.-พ.ค.63

บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) ม.ค.-พ.ค.63


เที่ยวแบบสุขใจ เยือนถิ่นบรรพบุรุษ  ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล      

นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน     

เดินทาง : Jan 20 - Mar 20

เริ่มต้น

16888

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

SUPERB SYMBOLIC...สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน

SUPERB SYMBOLIC...สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน


เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว

ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว

ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว

ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า

**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ

เดินทาง : -

เริ่มต้น

17999

บาท/ท่าน

Singapore Airlines (SQ)

TOKYO FUJI  5D 3N (ซูปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 ) (XJ129)

TOKYO FUJI 5D 3N (ซูปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 ) (XJ129)


โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ

แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

14888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)