เบตง มาเลเซีย ปีนัง 3วัน2คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา

 "ปีนังฮิลล์"

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 8999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 62 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา

04.30น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร  ประตู 12 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ 

06.00น.

เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD7102 (อาหารเช้าบนเครื่อง 1)

07.25น.

คณะสมาชิกเดินทางถึงหาดใหญ่  หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

10.00น.

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring 

12.00น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel) เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของ

พรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต

ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) จากภูมิประเทศที่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของ

ผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถ

ต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน  เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (3)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์

04.00น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ ขึ้น

ชมแสงแรกแห่งตะวันยามเมื่อขึ้นเหนือขอบฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

08.00น.

บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ 

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ปีนัง

14.00น.

เดินทางถึง รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนังแห่งที่2 

15.00น.

นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่าง แพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่าจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่เจดีย์เจ็ดชั้นหลังจากนั้นนำท่านขึ้นเขา ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจ โดยปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตรและถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ เกาะปีนังอีกด้วย

19.00น.

บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ปีนัง – จอร์จทาวน์ – อาร์ทสตรีท – ด่านสะเดา – สนามบินหาดใหญ่

07.00น.

บริการอาหารเช้า (7)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

09.00น.

นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์นผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย

(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย

10.00น.

นำชม Street Art ตามหาภาพวาดบนกำแพง ของ นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) เป็นชาวลิธัวเนีย ทีมีอยู่หลากหลาย หลังจากนั้น

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

19.20น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7115

20.45น.

ถึงกรุงเทพฯด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 12-14/26-28 พ.ค 62

 9,900

3,000

วันที่ 10-12/24-26 พ.ค 62

10,900

วันที่ 2-4/9-11/16-18 มิ.ย. 62

 9,900

วันที่ 31พ.ค.-2/7-9/14-16/21-23 มิ.ย. 62

10,900

วันที่ 7-9 ก.ค. 62

 9,900

วันที่  5-7/19-21 ก.ค. 62

10,900

วันที่ 4-6/18-20/25-27 ส.ค. 62

 9,900

วันที่ 2-4/16-18/23-25 ส.ค. 62

10,900

วันที่ 23-25 มิ.ย. 62/21-23 ก.ค. 62

8,999

 
อัตราค่าบริการนี้รวม         

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ ท่าน)                        

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามรายการ                           

- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว (Driver Guide)                   

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ      

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 
    รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดดกล้องถ่ายรูปยาประจำตัว
หมายเหตุ
  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ         

 

****  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง  ****


ทัวร์แนะนำ


ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน


ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่

กับสายน้ำ "แม่ปิง"

ล่องทะเลสาบประวัติศาสตร์ 1,300 ปี

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

4500

บาท/ท่าน

เกาหลี Chery Blossm in Korea 5 วัน 3 คืน (ตลอดเดือน มี.ค.-เม.ย. 62)

เกาหลี Chery Blossm in Korea 5 วัน 3 คืน (ตลอดเดือน มี.ค.-เม.ย. 62)


ร่วมเทศกาล "ชมดอกซากุระ" ณ ถนนยออิโด

สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทฺธิ์ วัดชินฮึงซา

พิเศษ !! ชมอุโมงค์ซากุระที่ซอรัคซาน / นอนพักซอรัค 1 คืน

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15999

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)

VISIT RUSSIA 6D 4N (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

VISIT RUSSIA 6D 4N (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)


จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา

1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง

2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป

3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย

4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

เดินทาง : -

เริ่มต้น

46888

บาท/ท่าน

Air Astana (KC)