เกาหลีเหนือ (เปิดม่านเหล็ก) 9 วัน 7 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เปียงยาง - รถไฟใต้ดิน - เนินมันซู - พิพิธภัณฑ์สงคราม - วังเยาวชน - คึมซูซาน วังสุริยะ - ปันมุนจอม

เส้นขนานที่ 38 - กายกรรมเปียงยาง - เมียวเฮียงซาน - เคซอง วอนซาน - ภูเขาคุมก่าง - แค้ป์เยาวชน

สวนน้ำ Munsu Water Park

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 61900 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี จำนวนวัน : 9 วัน 7 ตืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน มีนาคม - ตุลาคม 62 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)


วันที่ 2 - สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-เมียวเฮียงซาน

01.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปักกิ่ง / ไม่ออกนอกสนามบิน) เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ หัวหน้าทัวร์ จะดูแลจัดอาหารให้ท่าน 1 มื้อ ภายในสนามบินด้านใน หรือหากท่านต้องการดูแลตนเอง ท่านสามารถรับเงินสดเป็นค่าอาหารจากหัวหน้าทัวร์ 100 RMB/ท่าน

13.25 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA 121

นำท่านเดินทางสู่ นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ทิศใต้ติดกับเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานที่ 38 เป็นเส้นแบ่งเขตแดน แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียงและแม่น้ำตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนทางทิศเหนือ แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนเกาหลีเหนือกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา

16.20ิ น.

เดินทางถึง กรุงเปียงยาง (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-ภูเขาหอม) อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง เดินทางเข้าสู่ที่พัก

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม

พักที่ HYANGSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว(ดีที่สุดที่เมียวเฮียงซาน)


วันที่ 3 - เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอของขวัญ-กายกรรมเปียงยาง-สวนสนุกท้องถิ่น

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชม วัดโปยอน (Phoyon Temple) วัดพุทธเก่าแก่โบราณเพียงแห่งเดียว ในบริเวณภูเขาเมียวยาง ที่มีอายุเกือบพันปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในด้านการจาริกแสวงบุญ ภายในวัดมีเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์ ซึ่งผ่านการบูรณะ ปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลังจากโดนระเบิดเสียหาย นำชม หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน ซึ่งมองจากทางเข้าด้านนอกแล้ว ดูเหมือนเป็นแค่อาคารธรรมดา ไม่สามารถบอกได้เลยว่าข้างในใหญ่โตเพียงใด แบ่งออกเป็น 2 ตึก ตึกแรก สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง มีพื้นที่ 46,000 ตรม. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัลถึง 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทย ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นของมีค่าจากเพื่อนที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี ตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องแสดงของขวัญ 50 ห้อง บนพื้นที่ 11,000 ตรม. มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล (ห้ามถ่ายรูปภายในอาคาร)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง

17.00 น.

นำท่านเข้าชม การแสดงกายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร สร้างโอกาสธรรมดาที่ไม่ธรรมดา พบปะชาวเกาหลีเหนือท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตยามค่ำ เมื่อเขาอยากรื่นเริง เมื่อเขาอยากพักผ่อน เมื่อเขาอยากสนุกสนานกับครอบครัว เค้าไปที่ไหนกัน ???

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 4 - เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติ-ฟาร์มเกษตร-ช้อบปิ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อม นำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย นำชม พิพิธภัณฑ์โครยอ(Koryo Museum) หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้กับเส้นขนานที่ 38 ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ. 2013 สมัยอาณาจักรโครยอใช้เป็นสำนักการศึกษาของชนชั้นสูง ในลัทธิขงจื้อ ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงวัตถุโบราณ และสิ่งสะท้อนร่องรอยของอาณาจักรโครยอ มีอาคารทั้งหมด 20 หลัง ภายในบริเวณมีต้น Zelkova อายุกว่าพันปี นำท่านช้อบปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี

นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเปียงยาง แวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี (Monument to the 3 Charters of Reunification) ประติมากรรมซุ้มโค้ง ประกอบด้วยผู้หญิงเกาหลี 2 คน แต่งกายชุดประจำชาติแบบดั้งเดิม (chosŏn-ot) สื่อสัญลักษณ์ของภาคเหนือและภาคใต้ โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่วมกันรักษาแนวทรงกลมที่มีแผนที่ของเกาหลีที่รวมกันใหม่ มีหลักการสามประการของการรวมชาติ และแผนจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งเกาหลี อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเปียงยาง เป็นถนนหลวงซึ่งมุ่งหน้าสู่ DMZ เยี่ยมชมฟาร์มสหกรณ์ Jangchon ชมวิถีชีวิตเกษตรกรและเป็นโอกาสที่ท่านจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวนาเกาหลีเหนือ แวะช้อปปิ้งที่ Kuangpok Shopping Centre ซึ่งคุณสามารถใช้เงิน"วอน"ท้องถิ่น และเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งร่วมกับคนท้องถิ่น

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 5 - เปียงยาง-วังสุริยะ-ถนนนักวิชาการ-ประตูชัย-หอจูเช่ (ขึ้นหอ)-มันยองเด-วังเยาวชน

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ (Kumsusan Sun Palace) วังสุริยะเป็นสถานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำ และตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

หมายเหตุ วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม สำรวมกริยา และงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม | หากช่วงที่เดินทางเข้าชมมีประกาศงดเข้าชมวังสุริยะ ทางบริษัทฯจะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน อาจมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือ)

นำท่านผ่านชม “ถนนนักวิชาการ” Rymyong Street เขตที่พักอาศัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ อาคารที่พักในเขตนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือสร้างเสร็จภายใน 1 ปี (ค.ศ. 2017) เชื่อหรือไม่ ??? รวมถึงอพาตเมนท์สูง 70 ชั้น ซึ่งขณะนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในเปียงยาง และสูงที่สุดในเกาหลีเหนือ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำชม ประตูชัย Arch of Triumph แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาเกาหลีของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี นำชม หอปรัชญาจูเช่ (Tower of Juche Idea) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี สูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่ หรือ Kimilsungism) อันเป็นปรัชญาทางการเมืองที่ท่านคิมอิลซุง ใช้เป็นแนวทางบริหารประเทศ สุดพิเศษ! ขึ้นลิฟท์สู่จุดสูงสุดของหอจูเช่ ชมวิวอลังการ 360 องศา ของเมืองเปียงยาง (ราคาทัวร์ได้รวมค่าขึ้นหอจูเช่แล้ว) จากนั้นนำชม มันยองเด Manyongdae พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ นำคณะสู่ Children Palace หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่าง ๆ ให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อย ๆ ที่มากด้วยความสามารถ (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 6 - เปียงยาง-น้ำตกอูลลิม-แค้มป์เยาวชน-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง ระหว่างทางแวะชมน้ำตกอูลลิมUllim (echo)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

แวะชม แคมป์เยาวชนนานาชาติ Songdowon International Camp ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมืองวอนซาน ทุกปีจะมีเยาวชนทั่วทุกมุมโลก ประมาณ 400 คนมาร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ผู้ปกครองที่ส่งเยาวชนมาที่นี่จะเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนักพร้อมที่พัก-อาหาร แต่เยาวชนเหล่านี้จะได้รับประสพการณ์ที่พิเศษในต่างประเทศ มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับเด็กต่างชาติในการทำความรู้จักกับคนในวัยของตนเองจากประเทศต่าง ๆ เช่น จีน มองโกเลีย ไอร์แลนด์ รัสเซีย หนึ่งในจุดเด่นของค่ายเยาวชนนี้ คือ วันแสดงผลงาน เมื่อแต่ละประเทศได้ร่วมกันแสดงวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาผ่านเพลงและเต้นรำ (กรณีที่แค้มป์ที่วอนซานปิด จะจัดให้ชมสถานที่อื่นแทน) นำท่านเดินทางลัดเลาะเส้นทางริมทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เข้าสู่เขตภูเขาคุมกั่ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ KUMGANGSAN HOTEL ระดับ 3 ดาว (ดีที่สุดในเขตภูเขาคุมก่าง)


วันที่ 7 - Diamond Mountain ภูเขาคุมก่าง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชม คุมก่าง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน, คุมก่างซาน และเป็คดูซาน) ภูเขาคุมก่าง เป็นภูเขาหินแกรนิต ตั้งอยู่กลางแนวชายฝั่งตะวันออกของประเทศด้านคาบสมุทรเกาหลี มีความสูง 1,639 เมตร หรือ 5,374 ฟุต บริเวณเขตภูเขากว้าง 40 กม. ยาว 60 กม. เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยู่ในเกาหลีใต้ ชื่อ "คุมก่าง" มีความหมายว่าเพชร ด้วยอายุของภูเขา ที่ยาวนานกว่าล้านปี ถูกกัดเซาะด้วยอากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติ ภาพของวิวทิวทัศน์ของยอดเขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป มีหุบเขา ธารน้ำ แอ่งน้ำสวยสะอาด น้ำตก หน้าผา ถ้ำ และต้นไม้ป่า เขตภูเขาคุมก่าง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุมก่างนอก คุมก่างใน ทะเลคุมก่าง และ ดวงดาวคุมก่าง นำท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขาคุมก่างนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ จนถึงน้ำตกเก้ามังกร

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่ายแวะชม ทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 กม. มีน้ำลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเกาหลีเหนือ แล้วเดินทางกลับเมืองวอนซาน

19.00 น.

นำท่านเข้าชม การแสดงกายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง


วันที่ 8 - สุสานดงเมียง-เปียงยาง-มันซูเด-จัตุรัสคิมอิลซุง-โชลิมา-สวนน้ำมันซู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเปียงยาง ระหว่างทางนำชม สุสานกษัตริย์ดงเมียง พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า “จูมง” ในปีที่ 37 ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็นราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ซึ่งปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรโคกูรยออยู่ในเกาหลีเหนือและคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตริย์ 1 องค์ เป็นมหาราชคือพระเจ้ากวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ้รบถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ทำให้ราชอาณาจักรโคกูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า 600 ปีสิ้นสุดลง

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย นำชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรีย์มันซูเด สถานที่ที่ต้องไปเยือนเมื่อเดินทางถึงกรุงเปียงยาง เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้นำประเทศผู้ยิ่งใหญ่ มันซูแดเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ของเกาหลีเหนือ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง อนุเสาวรีย์มีการก่องสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยปัจจุบันจะเคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิลผู้เป็นบุตรชาย นำชม โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน (Maxima Status หรือ Cholima Status) ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” “ความพยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้และสร้างชาติ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง แวะชม จัตุรัสคิมอิลซุงจัตุรัสกว้างใหญ่ในกลางเมือง ใช้เป็นที่สวนสนามแสดงแสนยานุภาพและความเข้มแข็งของกองทัพเกาหลีเหนือ ผ่าน ร้านหนังสือภาษาต่างประเทศ แวะชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนน้ำและศูนย์สุขภาพมันซู Munsu Water Park (รวมค่าบัตรผ่านประตู แต่ไม่รวมบัตรเล่นสวนน้ำ) สวนน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร มีสระน้ำกลางแจ้ง ที่มีสไลด์ และ สระว่ายน้ำในร่ม โรงยิม และ Munsu Recovery Center นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี Munsu Water Park มีน้ำตกเทียม ภูเขาหิน อุโมงค์น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกเพศทุกวัย บริเวณสวนน้ำตกแต่งด้วยแสงที่สดใสเพื่อสร้างบรรยากาศรื่นเริงและสนุกสนาน

19.00 น.

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 9 - เปียงยาง-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปาย-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชม พิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลีในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง มีความลึกกว่า 100 เมตร (ลึกที่สุดของโลก) เพื่อใช้เป็นแหล่งหลบภัยหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ในอนาคต ให้บริการ 2 สาย 17 สถานี การออกแบบตกแต่ง ทำได้สวยงามอลังการด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1-2 สถานี แล้วเดินทางสู่สนามบิน

17.20 น.

โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 122 นำท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

18.15 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง Transit Flight (ไม่ใช้วีซ่าจีน/ไม่ออกนอกสนามบิน)เวลาจีนช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที

19.35 น.

ต่อเครื่องกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CA 979

23.40 น.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอรฺไชน่า CA กรุงเทพฯ-เปียงยาง-กรุงเทพฯ ตั๋วกรุ๊ป ชั้นประหยัด เครื่องจะแวะ TRANSIT ที่สนามบินกรุงปักกิ่ง แต่ไม่สามารถ STOPOVER ที่ปักกิ่งทั้งขาไปและขากลับได้ | ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ | ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน+เกาหลีเหนือ | ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือ |ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ | ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ | ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ | ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องท่านละ1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม | ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

ค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ|ค่าทำหนังสือเดินทาง|ค่าวีซ่าด่วน|ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ|ค่าวีซ่าจีน (เพราะไม่ต้องใช้) | ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม |ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% | ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

สำรองที่นั่ง

(ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง) มัดจำเมื่อจอง 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 1 เดือน

เงื่อนไขการออกเดินทาง

-ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์ ชำนาญเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ)

-ผู้ใหญ่ ไม่ครบ 10 ท่าน ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง

-เงื่อนไขราคาของตั๋วเครื่องบินแอร์ไชน่า (ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ)ต้องTRANSIT FLIGHT ไม่สามารถSTOPOVER แวะที่ปักกิ่งทั้งไปและกลับได้

1. ท่านที่ประสงค์จะแวะปักกิ่ง ต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยต้องรอให้ผู้เดินทางมีจำนวนเกิน 10 ท่าน เพื่อให้ไม่กระทบกับการออกตั๋วกรุ๊ปของคณะใหญ่

2. ท่านที่ประสงค์ จะจอยเฉพาะทัวร์ช่วงเกาหลีเหนือ กรุณาซื้อตั๋วเครื่องบินเข้า-ออกเปียงยางในเที่ยวบินเดียวกัน วันเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเข้าเมืองที่เกาหลีเหนือ เพราะแม้จะติดวีซ่าแยกเล่มให้แต่ละคน แต่การออกวีซ่าสถานทูตจะ refer การเดินทางเข้าออกเป็นกรุ๊ปเดียวกัน ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางเข้า-ออกเกาหลีเหนือพร้อมคณะ จะมีการ REPORT และวีซ่าในเล่มจะถูกยกเลิกทันที

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

• ความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ

• การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน หรือมีการประกาศห้ามเข้าชั่วคราวจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอยู่ในการดูแลของบริษัท PKITC / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม (ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บป่วย การลำลียงค่ายา ค่ารักษา ฯลฯ ผู้เดินทางต้องสำรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อน การเบิกคืนได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ และ เงื่อนไขที่ได้ทำประกันไว้) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือมีการปรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว เกาหลีเหนือ

1.หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน นามบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทฯ ตำแหน่งงานของท่าน

4.หน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

สำคัญ 1 กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และนามบัตร ทันทีเมื่อสำรองที่นั่ง

สำคัญ 2 วีซ่ากรุ๊ป ต้องรอยื่นเอกสารตัวจริงพร้อมกันทั้งกรุ๊ป กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง stand by ที่บริษัทอย่างน้อย15 วัน ก่อนเดินทาง


ทัวร์แนะนำ


เชียงราย ม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

เชียงราย ม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน


เย้าสายหมอก หยอกลมหนาว กอบเก็บความสุขจากธรรมชาติ ขุนเขา

และวัฒนธรรมอันดีงามในเมืองเหนือสุดแดนสยาม "เชียงราย"


เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

9599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน   FD762-767

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD762-767


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

     

เดินทาง : May 19 - May 19

เริ่มต้น

5888

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) XJ93

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) XJ93


เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้

เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า

เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ

สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ

ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio

พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

เดินทาง : -

เริ่มต้น

26,888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)