เกาหลีเหนือ (เปิดม่านเหล็ก) 7 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เปียงยาง - เมียวเฮียงซาน - รถไฟใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์สงคราม - วังเยาวชน - วังสุริยะ

เมืองโสมเคซอง - ปันมุนจอม - เส้นขนานที่ 38 - กายกรรมเปียงยาง - นัมโป

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 52888 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 62 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)


วันที่ 2 - สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-เมียวเฮียงซาน

01.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปักกิ่ง / ไม่ออกนอกสนามบิน) เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ หัวหน้าทัวร์ จะดูแลจัดอาหารให้ท่าน 1 มื้อ ภายในสนามบินด้านใน หรือหากท่านต้องการดูแลตนเอง ท่านสามารถรับเงินสดเป็นค่าอาหารจากหัวหน้าทัวร์ 100 RMB/ท่าน

13.25 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA 121

นำท่านเดินทางสู่ นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ทิศใต้ติดกับเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานที่ 38 เป็นเส้นแบ่งเขตแดน แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียงและแม่น้ำตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนทางทิศเหนือ แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนเกาหลีเหนือกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา

16.20ิ น.

เดินทางถึง กรุงเปียงยาง (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-ภูเขาหอม) อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง เดินทางเข้าสู่ที่พัก

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม

พักที่ HYANGSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว(ดีที่สุดที่เมียวเฮียงซาน)


วันที่ 3 - เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชม วัดโปยอน (Phoyon Temple) วัดพุทธเก่าแก่โบราณเพียงแห่งเดียว ในบริเวณภูเขาเมียวยาง ที่มีอายุเกือบพันปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในด้านการจาริกแสวงบุญ ภายในวัดมีเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์ ซึ่งผ่านการบูรณะ ปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลังจากโดนระเบิดเสียหาย นำชม หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน ซึ่งมองจากทางเข้าด้านนอกแล้ว ดูเหมือนเป็นแค่อาคารธรรมดา ไม่สามารถบอกได้เลยว่าข้างในใหญ่โตเพียงใด แบ่งออกเป็น 2 ตึก ตึกแรก สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง มีพื้นที่ 46,000 ตรม. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัลถึง 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทย ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นของมีค่าจากเพื่อนที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี ตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องแสดงของขวัญ 50 ห้อง บนพื้นที่ 11,000 ตรม. มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล (ห้ามถ่ายรูปภายในอาคาร)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน     แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง

นำชม พิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลีในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่ภัตตาคารหมุนบนโรงแรม KORYO HOTEL

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาววันที่ 4 - เปียงยาง-วังสุริยะ-มันซูเด-โชลิมา-ประตูชัย-หอจูเช่-รถไฟใต้ดิน-ช้อบปิ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ (Kumsusan Sun Palace) วังสุริยะเป็นสถานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำ และตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต หมายเหตุวังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม สำรวมกริยา และงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม | หากช่วงที่เดินทางเข้าชมมีประกาศงดเข้าชมวังสุริยะ ทางบริษัทฯจะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน อาจมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือ) นำท่านผ่านชม “ถนนนักวิชาการ” Rymyong Street เขตที่พักอาศัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ อาคารที่พักในเขตนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือสร้างเสร็จภายใน 1 ปี (ค.ศ. 2017) รวมถึงอพาตเมนท์สูง 70 ชั้น ซึ่งขณะนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในเปียงยาง และสูงที่สุดในเกาหลีเหนือ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ KOREA HOT POT

นำชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรีย์มันซูเด สถานที่ที่ต้องไปเยือนเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเปียงยาง เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้นำประเทศผู้ยิ่งใหญ่ มันซูแดเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ของเกาหลีเหนือ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง อนุเสาวรีย์มีการก่องสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยปัจจุบัน จะเคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิลผู้เป็นบุตรชาย นำชม โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน (Maxima Statusหรือ Cholima Status) ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” “ความพยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้และสร้างชาติ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง ผ่านชมชม จัตุรัสคิมอิลซุง จัตุรัสกว้างใหญ่ในกลางเมือง ใช้เป็นที่สวนสนามแสดงแสนยานุภาพและความเข้มแข็งของกองทัพเกาหลีเหนือ นำชม ประตูชัย Arch of Triumph แห่งกรุงเปียงยางมีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาเกาหลีของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางไปต่อสู้กับญี่ปุ่นถึง 20 ปี นำชม หอปรัชญาจูเช่ (Tower of Juche Idea) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี สูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่ หรือ Kimilsungism) อันเป็นปรัชญาทางการเมืองที่ท่านคิมอิลซุง ใช้เป็นแนวทางบริหารประเทศ นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง มีความลึกกว่า 100 เมตร (ลึกที่สุดของโลก) เพื่อใช้เป็นแหล่งหลบภัยหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ในอนาคต ให้บริการ 2 สาย 17 สถานี การออกแบบตกแต่ง ทำได้สวยงามอลังการด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1-2 สถานี แวะช้อปปิ้งที่ Kuangpok Shopping Centre คุณจะเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งร่วมกับคนท้องถิ่น

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ DUCK BBQ

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 5 - เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-กายกรรมเปียงยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย นำชม พิพิธภัณฑ์โครยอ (Koryo Museum) หรือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้กับเส้นขนานที่ 38 ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ. 2013 สมัยอาณาจักรโครยอใช้เป็นสำนักการศึกษาของชนชั้นสูง ในลัทธิขงจื้อ ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงวัตถุโบราณ และสิ่งสะท้อนร่องรอยของอาณาจักรโครยอ มีอาคารทั้งหมด 20 หลัง ภายในบริเวณมีต้น Zelkova อายุกว่าพันปี นำท่านช้อบปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี

นำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปียงยาง

17.00 น.

นำท่านเข้าชมการแสดง กายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการ แสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ขวนชิมหมี่เย็นเปียงยาง

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 6 - เปียงยาง-นัมโป-มันยองเด-วังเยาวชน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ดินทางสู่ เมืองนัมโป เมืองท่าในจังหวัดเปียงยางใต้อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 50 กม. ชม เขื่อนนัมโป เขื่อนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือ อยู่ห่างจากตัวเมืองนัมโป 15 กิโลเมตร มีความยาว 8 กิโลเมตร มีประตูน้ำ 36 ช่อง ขวางกั้นแม่น้ำแตดองที่ไหลมาจากทะเลเหลือง สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ถึง ค.ศ. 1986 เพื่อป้องกันอุทกภัยในกรุงเปียงยางนัมโป นัมโปแต่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ภายหลังกลายเป็นท่าเรือสำหรับการค้าต่างประเทศได้พัฒนาเป็นท่าเรือที่ทันสมัยในปี ค.ศ.1945ในปีด้วยการลงทุนของรัฐ นัมโปยังเป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือของเกาหลัเหนือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและโรงงานเกลือทะเล ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง คือ แอปเปิ้ลที่ปลูกในเขต Ryonggang

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ชวนขิม Bibimbabข้าวยำเกาหลี

นำชม มันยองเด Manyongdae พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ นำคณะสู่ Children Palace หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนง ต่าง ๆ ให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อย ๆ ที่มากด้วยความสามารถ (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 7 - เปียงยาง-สหกรณ์จังชอน-โรงถ่ายภาพยนตร์-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เยี่ยมชม ฟาร์มสหกรณ์ Jangchon ชมวิถีชีวิตเกษตรกรและเป็นโอกาสที่ท่านจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวนาเกาหลีเหนือ จากนั้นนำท่านไปชม Korea Feature Film Studio โรงถ่ายทำภาพยนตร์ ชมฉากต่างๆ เช่น ฉากถนนเกาหลีโบราณ ฉากบ้าน ร้านน้ำชา ฯลฯ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เดินทางสู่สนามบิน

17.20 น.

โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 122 นำท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

18.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง Transit Flight (ไม่ใช้วีซ่าจีน/ไม่ออกนอกสนามบิน)เวลาจีนช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที

19.35 น.

เครื่องกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CA 979

23.40 น.

กลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่าปักกิ่ง 1 ชั่วโมง)


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอรฺไชน่า CA กรุงเทพฯ-เปียงยาง-กรุงเทพฯ ตั๋วกรุ๊ป ชั้นประหยัด เครื่องจะแวะ TRANSIT ที่สนามบินกรุงปักกิ่ง แต่ไม่สามารถ STOPOVER ที่ปักกิ่งทั้งขาไปและขากลับได้ | ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ | ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน+เกาหลีเหนือ | ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือ |ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ | ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ | ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ | ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องท่านละ1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม | ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

ค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ|ค่าทำหนังสือเดินทาง|ค่าวีซ่าด่วน|ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ|ค่าวีซ่าจีน (เพราะไม่ต้องใช้) | ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม |ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% | ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

สำรองที่นั่ง

(ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง) มัดจำเมื่อจอง 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 1 เดือน

เงื่อนไขการออกเดินทาง

-ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์ ชำนาญเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ)

-ผู้ใหญ่ ไม่ครบ 10 ท่าน ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง

-เงื่อนไขราคาของตั๋วเครื่องบินแอร์ไชน่า (ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ)ต้องTRANSIT FLIGHT ไม่สามารถSTOPOVER แวะที่ปักกิ่งทั้งไปและกลับได้

1. ท่านที่ประสงค์จะแวะปักกิ่ง ต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยต้องรอให้ผู้เดินทางมีจำนวนเกิน 10 ท่าน เพื่อให้ไม่กระทบกับการออกตั๋วกรุ๊ปของคณะใหญ่

2. ท่านที่ประสงค์ จะจอยเฉพาะทัวร์ช่วงเกาหลีเหนือ กรุณาซื้อตั๋วเครื่องบินเข้า-ออกเปียงยางในเที่ยวบินเดียวกัน วันเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเข้าเมืองที่เกาหลีเหนือ เพราะแม้จะติดวีซ่าแยกเล่มให้แต่ละคน แต่การออกวีซ่าสถานทูตจะ refer การเดินทางเข้าออกเป็นกรุ๊ปเดียวกัน ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางเข้า-ออกเกาหลีเหนือพร้อมคณะ จะมีการ REPORT และวีซ่าในเล่มจะถูกยกเลิกทันที

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

• ความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ

• การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

ข้อพึงระลึกถึงอยู่เสมอ

- คนไทยเป็นนักท่องเที่ยว ที่มีกาละเทศะ

- คณะของเราเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ใช่นักสืบ นักข่าว นักโจรกรรม ฯลฯ

ทำได้-ทำไม่ได้....ในเกาหลีเหนือ ที่มาข้อมูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool

- ควรสำรวมกิริยา โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวในสถานที่สำคัญทางการเมือง

- อย่าตะโกนหรือทำท่าทางไม่เหมาะสม เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้คนและสถานที่

- เข้าแถวเสมอ ชาวเกาหลีเหนือจะถูกฝึกให้เข้าแถวตรงตั้งแต่ยังเด็ก เช่น การต่อแถว เพื่อวางดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์ และ เช่น การต่อแถว เพื่อซื้อของตามร้านค้า

- อย่าข้ามถนนในที่ห้ามข้าม ในกรุงเปียงยางจะมีทางลอดข้ามถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพและปฏิบัติตามกฎ แต่ถ้าคุณข้ามถนนในที่ห้ามข้ามคุณจะถูกปรับ แม้ว่าถนนจะว่างแค่ไหนก็ตาม

- อย่าถ่ายภาพ ในจุดห้ามถ่ายภาพ และตามคำแนะนำของไกด์ และหัวหน้าทัวร์

- อย่าถ่ายภาพ เมื่อไปย่านชุมชน ร้านขายของ


โปรดทราบ

• สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจองและออกตั๋วทุกครั้ง เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน

• เนื่องจากเกาหลีเหนือ เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลเกาหลีเหนือ บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อกรุ๊ปหยุดดำเนินการ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋ว ค่ามัดจำห้องพัก ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าตามจริงได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

• โรงแรมที่เกาหลีเหนือ ไม่สะดวกจัดเตียงเสริม


หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน หรือมีการประกาศห้ามเข้าชั่วคราวจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอยู่ในการดูแลของบริษัท PKITC / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม (ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บป่วย การลำลียงค่ายา ค่ารักษา ฯลฯ ผู้เดินทางต้องสำรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อน การเบิกคืนได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ และ เงื่อนไขที่ได้ทำประกันไว้) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือมีการปรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว เกาหลีเหนือ

1.หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน นามบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทฯ ตำแหน่งงานของท่าน

4.หน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

สำคัญ 1 กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และนามบัตร ทันทีเมื่อสำรองที่นั่ง

สำคัญ 2 วีซ่ากรุ๊ป ต้องรอยื่นเอกสารตัวจริงพร้อมกันทั้งกรุ๊ป กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง stand by ที่บริษัทอย่างน้อย15 วัน ก่อนเดินทาง


วันที่ 1
สุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-เมียวเฮียงซาน
วันที่ 3
เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม
วันที่ 4
เปียงยาง-วังสุริยะ-มันซูเด-โชลิมา-ประตูชัย-หอจูเช่-รถไฟใต้ดิน-ช้อบปิ้ง
วันที่ 5
เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-กายกรรมเปียงยาง
วันที่ 6
เปียงยาง-นัมโป-มันยองเด-วังเยาวชน
วันที่ 7
เปียงยาง-สหกรณ์จังชอน-โรงถ่ายภาพยนตร์-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ