กวางเจา มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (MU)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ฉลองไฟท์บินปฐมฤกษ์ เที่ยวกวางเจา แถม มาเก๊า

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 9,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์มาเก๊า จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 09-12 ก.ค // 11-14 กรกฎาคม 2561 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา - จงซาน

14.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

17.10 น.

เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ MU 2078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.10 น.

เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักที่จงซาน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - บ้านดร.ซุนยัดเซ็น - บัวหิมะ - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านสู่  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ที่ถนนตงฟง ในหมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม.  ด้านนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่านเป็นคนออกแบบโดยตัวท่านเอง บริเวณโดยรอบๆปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ำพุ นอกจากนี้ยังมี หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีน สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้เนียนใส

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ มาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องพาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว 

***อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการ***

สมควรแก่เวลาพาท่านกลับสู่ที่พัก พักที่จงซาน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - วัดผู่ถ่อ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - กวางเจา - จตุรัสฮัวเฉิง - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม พาท่านชม ร้านหยก  อิสระให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ร้านผ้าไหม 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาท่านเดินทางกลับสู่ กวางเจา พาท่านชม จตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพื้นที่ 560,000 ตรม.จตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในทีเดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น ผ่านชม CANTON TOWER (หอส่งสัญญาณทีวี) ซึ่งจัดว่าเป็นหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงอยู่ 600 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชม GUANGZHOU POERA HOUSE โรงละครที่ใหม่ที่สุดในประเทศจีน จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินปักกิ่ง ถนนช้อปปิ้งใจกลาง เมืองกวางเจา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึก ฯลฯ  


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่กวางเจา  GRAND TREE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 4 - สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว - อนุสาวรีย์ห้าแพะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านสู่ สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว ขึ้นชื่อในความมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 1 ใน 8 ของแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของเมืองกวางเจา ชนิดที่พูดกันว่าหากไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงกวางเจา ซึ่งภายในยังมี อนุสาวรีย์ห้าแพะ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา อนุสาวรีย์ห้าแพะ แกะสลักจากหินแกรนิต 120 ก้อน สูง 11 เมตร แพงตัวผู้คาบรวงข้าว 6 รวง มีเรื่องเล่ากันว่าชาวบ้านเคยอยู่อย่างลำบากยากแค้น วันหนึ่งมีเทพ 5 องค์ สวมเสื้อผ้าหลากสีประทับบนแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวไว้ในปาก เหาะผ่านมาเห็นความยากจนจึงลงมามองรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูกและอวยพรให้มีความสุข จากนั้นเทพได้ เหาะจากไป แพะที่ถูกทิ้งไว้จึงกลายเป็นหิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 


14.20 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2077 

16.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก   
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
 • ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1500/ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

 • การจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 
 • ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันหลังจากการชำระมัดจำ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง (เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%) 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 

3. สำเนาบัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์

สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

3. สูติบัตร 

***กรณี บิดา-มารดาหรือบุตร มีการเปลี่ยนชื่อให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ***


สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 

3. สูติบัตร

4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา

5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศพร้อมระบุชื่อผู้ที่เดินทางด้วย ออกโดย เขต/อำเภอ

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือการหย่า หรือ หนังสือขอดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต***

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนทัวร์แนะนำ


กุ้ยโจว-ยูนนาน หวงกว่อซู่+น้ำตกเก้ามังกร 6 วัน 4 คืน

กุ้ยโจว-ยูนนาน หวงกว่อซู่+น้ำตกเก้ามังกร 6 วัน 4 คืน


2 ใน 6 น้ำตกที่สวยที่สุดในโลก หวงกว่อซู่+น้ำตกเก้ามังกร

สะพานเทียนชิงเฉียว+กระเช้า ป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิน

คุนหมิง วัดหยวนทง เก่าแก่กว่า 1,200 ปี

สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

20,999.-

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

เส้นทางใหม่...ตามรอยสามก๊ก 4 วัน 3 คืน *ไม่เข้าร้านรัฐบาล* [ก.ย.-ต.ค.]

เส้นทางใหม่...ตามรอยสามก๊ก 4 วัน 3 คืน *ไม่เข้าร้านรัฐบาล* [ก.ย.-ต.ค.]


เส้นทางใหม่ตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก...ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ยุทธการผาแดง หรือศึกเซ็กเพ็ก หรือโจโฉแตกทัพเรือ สงครามครั้งสำคัญที่สุดในนวนิยายดังสามก๊ก

ชมแท่นเจ็ดดาว (ชีซิงถาน 七星坛) ที่ใช้เรียกลมขงเบ้ง

จิงโจว...ชมกำแพงเมืองโบราณ สวนกวนอี่หยวน ชมรูปปั้นกวนอูใหญ่ที่สุดในโลก

วัดกุยหยวน 1 ใน 4 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่เมืองอู่ฮั่น ชมวิวทะเลสาบตงหู 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน


- ชมปราสาท นครวัต 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

- ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายสี

- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

- อิ่มอร่อยกับพิเศษ//บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสรา ที่งดงามเดินทาง : -

เริ่มต้น

10900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)