กวางเจา มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (MU)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ฉลองไฟท์บินปฐมฤกษ์ เที่ยวกวางเจา แถม มาเก๊า

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 9,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์มาเก๊า จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 09-12 ก.ค // 11-14 กรกฎาคม 2561 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา - จงซาน

14.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

17.10 น.

เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ MU 2078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.10 น.

เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักที่จงซาน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - บ้านดร.ซุนยัดเซ็น - บัวหิมะ - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านสู่  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ที่ถนนตงฟง ในหมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม.  ด้านนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่านเป็นคนออกแบบโดยตัวท่านเอง บริเวณโดยรอบๆปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ำพุ นอกจากนี้ยังมี หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีน สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้เนียนใส

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ มาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องพาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว 

***อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการ***

สมควรแก่เวลาพาท่านกลับสู่ที่พัก พักที่จงซาน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - วัดผู่ถ่อ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - กวางเจา - จตุรัสฮัวเฉิง - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม พาท่านชม ร้านหยก  อิสระให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ร้านผ้าไหม 


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาท่านเดินทางกลับสู่ กวางเจา พาท่านชม จตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพื้นที่ 560,000 ตรม.จตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในทีเดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น ผ่านชม CANTON TOWER (หอส่งสัญญาณทีวี) ซึ่งจัดว่าเป็นหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงอยู่ 600 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชม GUANGZHOU POERA HOUSE โรงละครที่ใหม่ที่สุดในประเทศจีน จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินปักกิ่ง ถนนช้อปปิ้งใจกลาง เมืองกวางเจา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึก ฯลฯ  


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่กวางเจา  GRAND TREE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 4 - สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว - อนุสาวรีย์ห้าแพะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านสู่ สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว ขึ้นชื่อในความมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 1 ใน 8 ของแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของเมืองกวางเจา ชนิดที่พูดกันว่าหากไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงกวางเจา ซึ่งภายในยังมี อนุสาวรีย์ห้าแพะ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา อนุสาวรีย์ห้าแพะ แกะสลักจากหินแกรนิต 120 ก้อน สูง 11 เมตร แพงตัวผู้คาบรวงข้าว 6 รวง มีเรื่องเล่ากันว่าชาวบ้านเคยอยู่อย่างลำบากยากแค้น วันหนึ่งมีเทพ 5 องค์ สวมเสื้อผ้าหลากสีประทับบนแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวไว้ในปาก เหาะผ่านมาเห็นความยากจนจึงลงมามองรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูกและอวยพรให้มีความสุข จากนั้นเทพได้ เหาะจากไป แพะที่ถูกทิ้งไว้จึงกลายเป็นหิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 


14.20 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2077 

16.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก   
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
 • ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1500/ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

 • การจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 
 • ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันหลังจากการชำระมัดจำ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง (เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%) 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 

3. สำเนาบัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์

สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

3. สูติบัตร 

***กรณี บิดา-มารดาหรือบุตร มีการเปลี่ยนชื่อให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ***


สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 

3. สูติบัตร

4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา

5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศพร้อมระบุชื่อผู้ที่เดินทางด้วย ออกโดย เขต/อำเภอ

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือการหย่า หรือ หนังสือขอดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต***

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนทัวร์แนะนำ


แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน


เมืองแม่ฮ่องสอน นามดินแดนเมืองสามหมอก “ซูตองเป้” สะพานไม้แห่งศรัทธา ชมบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ท่องเมืองปาย เยือนปางอุ๋ง สวิสแห่งเมืองไทย

 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9,599.-

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

OSAKA TAKYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5D 3N

OSAKA TAKYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) 5D 3N


ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ

ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ

สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City

เดินทาง : -

เริ่มต้น

25888.-

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

HAPPY TOGETHER SEASON CHANGE IN SEORAK 5D 3N

HAPPY TOGETHER SEASON CHANGE IN SEORAK 5D 3N


เที่ยวซอรัคซาน ไหว้พระใหญ่วัดซินฮึนเชา

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัด)

ชิมผลไม้สดๆ จากไร่ อาทิ แอปเปิ้ล สาลี่

ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง ทงแด อินชาดง

(พัก ซอรัค 1 คืน / พักโซล 2 คืน )

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)