GRAND SWITZERLAND 8D 5N (EU007)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ชมความงดงามของ 3 ภูเขาสวยแห่งสวิส

กลาเซียร์ 3000 , กอนเนอแกร์ต ชมยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น , จุงฟราว

ซูริค-ซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โกล ดู ปิยง-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

เซอร์แมท-เจนีวา-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 73900 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 21 - 28 กันยายน 2562 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ

21.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง


วันที่ 2 - สนามบิน-เมืองซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-ซูริค-เบิร์น

00.35 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-970

(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)

06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซไตน์ แอม ไรน์ เมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและโดเด่นด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ตามอาคารบ้านเรือนที่มีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BERN WEST SIDE หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง Col De Pillon เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์รุ่นใหม่ ล่องลอยกลาง ทัศนียภาพที่งดงามสู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านสนุกสนานกับการนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT ที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย รวมทั้งนำท่านเดินข้าม TISSOT CLIFF WALK สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์แบบกว้างไกลสุสายตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขากลาเซียร์ 3000

นำท่านเดินทางลง จากเขา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมาก ขนาดที่นักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLF HOTEL RENE หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผ่านเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยงามหลายแห่ง สู่ หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส ให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่าน ขึ้นรถไฟ กลับมาที่ เมืองทาช

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL DERBY ZERMATT หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ทาช-โลซานน์-Olympic Musuem-เจนีวา-อินเทลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายรูปด้านอก Olympic Museum กับรูปั้นนักกีฬาต่างๆ ที่มีในกีฬาโอลิมปิค

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกา ดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบธุนน์ และ เบรียนซ์ ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดการเดินทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderlwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้น รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับ น้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า Top of Europe ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก Toop of Europe

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค .2440) จาก นั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ สัญ ลักษณ์ของเมือง และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า


วันที่ 7 - สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น.

อิสระพักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร ขอ คืนภาษี ตรวจหนังสือเดินทาง

13.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-971 (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)


วันที่ 8 - กรุงเทพฯ

06.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และ ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 500,000 บาท

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 พ.ค.2561 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

* ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน

* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ , ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 1,800 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)

* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (เก็บพร้อมส่วนเหลือ)

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการ จองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากมัดจำแล้ว

*สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์รวมทั้งค่าวีซ่าที่ ดำเนินการไปแล้ว

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัด จำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่ สถานทูตเรียกเก็บ

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับ ผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัด หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ กรณีที่มีการเกิด ภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้ การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน เข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

* รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผล กับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7-10 วันทำการ)

* การยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่น TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาธรใต้

* กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า VIS สำหรับ การขอวีซ่าครั้ง ต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ แต่ต้องมาแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป

* กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นขอวีซ่า

* กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

* สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

* สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน ประเทศที่ตนพำนัก หรือศึกษาอยู่เท่านั้น

* การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา สถานทูตง่ายขึ้น

* กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารในการขอวีซ่า

* หนังสือเดินทาง โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับ แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง หน้าหนังสือ เดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียม เล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านที่มีปก หนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

* รูปถ่ายสี ขนาดแนวตั้ง 4.5 c.m. แนวนอน 3.5 c.m. จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัด จากศีรษะถึงคาง 3 ซม.และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแว่นตา ไม่สวม เครื่องประดับ (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ กรุณาอย่าวัดจากขนาดที่อยู่ในรูปให้ดู เป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะ)

* สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษ

* หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

* สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว

* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ

* สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

* หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

- กรณีลูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละ สถานทูต) ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัท ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ,อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และวันเริ่มงาน เป็นต้น (ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมประทับตราบริษัทฯ)

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุชื่อ-นามสกุล,ตำแหน่ง, อัตรา เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้านหรืออาชีพอิสระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส

- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง สำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ,รายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐาน แสดงอาชีพตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย, เอกสารการเสียภาษี

- กรณีท่านที่ว่างงาน : ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตร นักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

* หลักฐานการเงิน : สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือน ปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีและ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่มกรุณาสำเนาหน้า แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝาก กระแสรายวัน และพันธบัตร ฯลฯ

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำ จดหมายรับรอง ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อ สถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดย เฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมี การเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

* กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา–มารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำหนังสือให้ ความยินยอมจากอำเภอ โดยที่บิดา–มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนง ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและ ประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

- กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร การหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ ถาวร และ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการ ขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

- กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ปัจจุบันท่านไม่สามารถทำได้

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประปเทศ ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก ทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก


วันที่ 1
กรุงเทพฯ
วันที่ 2
สนามบิน-เมืองซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-ซูริค-เบิร์น
วันที่ 3
เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์
วันที่ 4
มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช
วันที่ 5
ทาช-โลซานน์-Olympic Musuem-เจนีวา-อินเทลาเก้น
วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
วันที่ 7
สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ
วันที่ 8
กรุงเทพฯ