GRAND ITALY 8D 5N (EU006)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เคาท์ดาวน์ต้อนรับปี 2019 ณ กรุงโรม เมืองแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่

โรม-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส-เวโรน่า-มิลาน วาติกันซิตี้ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน โคลีเซี่ยม เมืองนักบุญฟรานซิส หอเอนปิซ่า เมืองศิลปะฟลอเร้นซ์ สะพาน

Bridge of Sighs จตุรัสเซ็นต์มาร์ค พระราชวังดอดจ์ โบสถ์โมเสคทอง บ้านจูเลียต มหาวิหารดูโอโม

ช้อปปิ้ง THE MALL OUTLET ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gucci , Prada , Louis Vuitton

บินตรงโดยสายการบินไทย ** เลือกที่นั่งบนเครื่องได้ตามใจ พร้อมสะสมไมล์ รอยัลออคิด 50% **

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 58999 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 06 ม.ค. 62 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – โรม

21.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารเอกสารการเดินทาง


วันที่ 2 - โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี-ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน

00.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -944 บินตรงสู่ประเทศอิตาลี

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินโรม หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางสัมภาระต่างๆ นำท่านเก็บภาพสวยบริเวณ รอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอุ้ม หรือ แอมปิเธียเตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ และ 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคยเห็นจากภาพยนตร์เรื่องกลาดิเอเตอร์ นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ชม ประติมา กรรมรูปปิเอต้า หรือรูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขนและ ชมความสวยงามของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพของนักบุญปีเตอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่นักท่องเที่ยวที่มาโรมต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก เชิญเดินเล่น ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนม บนถนน คอร์ดอตติ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทียบเท่า

** ค่ำคืนนี้อิสระให้ท่านได้ร่วม เคาน์ดาวน์ นับถอยหลังเข้าสู่ปี ค.ศ.2019 พร้อมๆกัน ณ กรุงโรม มหานครแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ **


วันที่ 3 - เมืองเลคซิโอ้ -THE MALL OUTLET-ฟลอเร้นซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลคคิโอ้ เป็นที่ตั้งของ เดอะมอลล์ ลักซูรี่ เอ้าท์เลท THE MALL OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในเอ้าท์เลทที่มีแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีอย่าง Prada-Gucci-Boss-Ferragamo-ฯลฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทัสกานี และเป็นถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 นำท่านเข้าสู่ เขต เมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 ตั้ง อยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน มีประชากรแค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่ดั้งเดิมในยุคกลาง เคยเป็นศูนย์กลางทาง การค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิชิ เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัส ดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรือฟลอเร้นซ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชม จัตุรัสซิก นอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่า เวคคิโอที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคง อนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคง รักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NIL HOTEL FLORENCE หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - ฟลอเร้นซ์- ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า-เวนิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศอิตาลี อันมีจัตุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิซา ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็น 1 ในสิ่งก่อสร้าง ของศาสนสถานของชาวคริสต์ ก็คือหอระฆังนั่นเอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นำระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ นครเวนิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิสเป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุดของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ มาร์โคโปโล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - เกาะเวนิส-เวโรน่า-บ้านจูเลียต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านข้ามเรือสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส ด้วยบรรยากาศของ คลองเล็ก-คลองน้อย-สะพานมากมายที่เชื่อมเกาะต่างๆ รวมทั้งบ้านเรือนที่ซับซ้อนในซอยแคบๆ นำท่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โก้สแควร์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์-ดอร์จ ชม วิหารเซนต์มาร์คที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยโมเสคหลากสี นำท่านชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล สัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิสอย่าง เครื่องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์นิวัลของที่ระลึกต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, หลุยส์ วิตตอง ฯลฯ หรือจะเลือกนั่งเรือกอนโดล่า ท่องชมคลองเวนิส ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนั่งเรือกอนโดล่า ประมาณท่านละ 20 ยูโร และเรือหนึ่งลำจะนั่งลำละ 6 ท่าน )

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นสไตล์เวโรน่า เช่นข้าวอิตาเลี่ยนหน้าไส้กรอก (Risotto al Tastasal) , โพเลนต้า , สปาเกตตี้ , พิซซ่า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อ โรมิโอและจูเลียต นำท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ สู่ จตุรัสเออร์ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ บ้านของจูเลียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี เป็นแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง และเศรษฐีชาวอิตาเลี่ยน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL FIERA หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - เวโรน่า-มิลาน-มิลาโน ดูโอโม่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano)ในภาษาอิตาเลียน ซึ่งป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ชม ย่านมิลาโน ดูโอโม่ ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ ผสมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ของวิหารนำท่านถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน มีร้านหลุยส์ วิตตองอยู่ด้านใน ถัดไปเป็น อนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

นำท่านถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุด ในเมืองมิลาน มีร้านหลุยส์ วิตตอง, ปราด้า, กุชชี่, ชาแนล อยู่ด้านใน ถัดไปเป็น อนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังใน ยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า จากนั้นให้ท่าน ได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอย่างเต็มที

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA MILAN MALPENSA AIRPORT หรือเทียบเท่า


วันที่ 7 - มิลาน-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมาเพนซ่า เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

13.05 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินเมาเพนซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-941 (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NIL HOTEL FLORENCE หรือเทียบเท่า


วันที่ 8 - กรุงเทพฯ

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่างเกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 พ.ค 61 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 3,300 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)

* ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-หัวหน้าทัวร์ เก็บเพิ่มท่านละ 1,800 บาท (เก็บพร้อมส่วนเหลือ)

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % โดยคิดได้จากค่าบริการเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการ จองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากมัดจำแล้ว

* สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์รวมทั้งค่าวีซ่าที่ ดำเนินการไปแล้ว

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด * หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัด จำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่ สถานทูตเรียกเก็บ

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับ ผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัด หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น และมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า

* สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

* สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนัก หรือศึกษาอยู่เท่านั้น

* การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น

* หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดังนี้

* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการ สูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

* รูปถ่ายสีขนาด แนวตั้ง 3.5 Cm x แนวนอน 4.5 Cm ศรีษะถึงคาง 3 Cm จำนวน 2 รูป (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องประดับ) ห้ามวัดจากขนาดรูปตัวอย่างเด็ดขาด

* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)

* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* สำเนาบัตรข้าราชการ

* หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของ แต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ ออกจดหมายรับรองการทำงาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้อง ออกหลังวันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

- ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น คำนำหน้านาม ชื่อ นาม สกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็น ของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจาวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสาร ต้องออกหลังวันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ,หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่น วีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมเอกสาร การเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า ,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามีพร้อม แสดงสำเนา ทะเบียนสมรส

- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ให้คัดหนังสือหรือจดหมายชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ

- นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม ชื่อ นาม สกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น พร้อมตราประทับ และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้องออกหลังวันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

- หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ ละสถานทูต)

- หนังสือรับรองจากธนาคารตัวจริงภาษาอังกฤษ ออกคำนำหน้านาม ชื่อ สกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น (เอกสารต้องขอ มาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร) พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้อง มีการเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน กรณีไม่เรียงเดือน ให้ขอ Statement จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ยอดเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป (สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวัน ในการยื่นวีซ่า)

- กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง ทำ หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและ ชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีการเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือน ห้ามกระโดดเดือน กรณีไม่เรียงเดือนให้ขอ Statement จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ยอดเงิน 100,000 บาทและ(สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า) เอกสารผู้ออก ค่าใช้จ่าย มีดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร

* กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำ หนังสือ ให้ความยินยอมจากอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและ ประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

- กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ หย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวทัวร์แนะนำ


MALDIVES CLUBMED KANI (ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า) 3 วัน 2 คืน

MALDIVES CLUBMED KANI (ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า) 3 วัน 2 คืน


Maldives

เกาะสวรรค์ของใครหลายๆคน เนรมิตรฝันทุกท่านให้เป็นจริง กับการพักผ่อนสุด Executive และการบริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิด กับบรรยากาศน้ำทะเลสีฟ้าใสจนเห็นเม็ดทรายละเอียด ห้องพักที่คัดสรรค์สำหรับลูกค้าคนพิเศษทุกท่าน บรรจบกับแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ปลายหาด จะนำท่านไปพบกับความสวงามสุดประทับใจที่อยากจะนำท่านกลับมากอีกครั้งที่ ‘’ มัลดีฟส์ ’’ Club Med Kani ตั้งอยู่ในบริเวณ Atoll ที่ชื่อว่า North Male Atoll ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่รีสอร์ตด้วย Speedboat ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางเพียง 25 นาทีเท่านั้น พร้อมทั้งยังมี G.O. (Gentle Organizer) ชาวไทย คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักอาศัย

เดินทาง : -

เริ่มต้น

29100

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

TOKYO FUJI  5D 3N (ซูปตาร์ SNOWY FREEDAY)

TOKYO FUJI 5D 3N (ซูปตาร์ SNOWY FREEDAY)


โตเกียว ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทัวร์

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด

ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์ และ โอไดบะ ชมกันตั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


เดินทาง : -

เริ่มต้น

23888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่  

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

5888

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)