!!! PACKAGE TOUR สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ พิเศษสุด 2 วัน 1 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2,499 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE TOUR สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - เชียงใหม่– ดอยสุเทพ - ปางช้างแม่สา – ดอยม่อนแจ่ม

..............

ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่ โรงแรม พูนเพชร  รับประทานอาหารเช้า(1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวันหลังอาหาร นำชม ฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด

13.30 น.

พาทุกท่านเข้าชมโชว์การแสดงช้างแสนรู้ระดับโลก ที่ปางช้างแม่สา

16.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนองหอย ชมจุดชมวิวที่สวยงาม อิสระอาหารเย็นบนดอยม่อนแจ่ม

19.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพูนเพชร เชียงใหม่ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.โรงแรมที่พัก

............

****อิสระตามอัธยาศัยได้เวลานัดรถพาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่****


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ- กรุ๊ปเหมา 2-3 ท่าน ราคาท่านละ  2,499 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม   500    บาท

- ผู้เดินทางชาวต่างชาติ เพ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ท่านละ 650 บาท  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ  

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่    

- ค่าโรงแรมพูนเพชร 1 คืน 

- ค่าอาหาร 2 มื้อตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000, 000บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ                  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                      

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทัวร์แนะนำ


ทัวร์พม่าดีดี!! มัณฑะเลย์-มิงกุน

ทัวร์พม่าดีดี!! มัณฑะเลย์-มิงกุน


ทัวร์พม่าดีดี!! สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน  

โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และงดงาม

ชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์  ณ  มัณฑะเลย์ฮิลล์

เมนูพิเศษ !! กุ้งเผา

แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + หนังสือสวดมนต์


เดินทาง : -

เริ่มต้น

9,800.-

บาท/ท่าน

Myanmar Airways (8M)

บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [NX] พิเศษ...พัก มาเก๊า 1 คืน

บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [NX] พิเศษ...พัก มาเก๊า 1 คืน


ชมแสง สี เสียง ยามค่ำคืน ลาสเวกัสแห่งเอเชีย !!

จุใจช้อปปิ้ง...เวเนเชียน เซนาโด้แสควร์ ช่วงลดทั้งเกาะ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

พิเศษ..ลิ้มลองอาหารโปรตุเกส และ เป๋าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

6,688.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน

จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน


อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ

หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร

เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง

หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร

ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF  A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ล่องเรือแจวตามลำน้ำถั่วเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่น้ำ

ชมโชว์หนังตะลุง มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย

เดินทาง : Sep 17 - Oct 17

เริ่มต้น

17999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)