เส้นทางใหม่...ไขหลี่ เจิ้นหย่วน ซีเจียง แห่งมณฑลกุ้ยโจว สัมผัสหมู่บ้านโบราณวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย 6 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

☺ เมืองซีเจียง... หมู่บ้านชนเผ่าเมี่ยวจู๋(ม้ง)ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกชื่อว่า “หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว” ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุด

☺ เจิ้นหย่วน... เมืองโบราณเจิ้นหยวน ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณ สมัย ราชวงศ์หมิง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับประเทศของจีน

☺ ไขหลี่... WECO PARK โรงแรมอาบน้ำแร่หรูระดับ 5 ดาว พร้อมศูนย์พักผ่อน เชิงเกษตรแผนใหม่ด้วยงบลงทุนกว่า 300 ล้านหยวนของรัฐบาลร่วมกันนักลงทุน ชาวไต้หวัน ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกใช้บริการ

☺ คุนหมิง... เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เมืองแห่งวสันต์ฤดู

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 22,999.- ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตลอดเดือน ตุลาคม 2561 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ไขหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ซีเจียง – ชมวิวกลางคืนเมืองซีเจียง

05.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.05

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582 *บริการอาหารบนเครื่อง

11.25

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง

16.00

เดินทางสู่เมืองไขหลี่ มณฑลกุ้ยโจว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G1514

18.51

ถึงเมืองไขหลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขนานนามว่าเป็น อาณาจักรแห่งขุนเขา มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของจีน รถบัสปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) หมู่บ้านแม้วซีเจียง ตั้งอยู่ในเทือกเขาแม้วที่ห่างไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว เป็นหมู่บ้านชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณหมื่นกว่าคน และชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านแม้วซีเจียง คือ นั่งรถพ่วงขึ้นไปที่ "จุดชมวิวบนยอดเขา" เพื่อชมวิวยามค่ำคืนของหมู่บ้านที่สร้างติดๆกันลดหลั่นไปตามไหล่เขาเมื่อยามที่ทุกบ้านเปิดไฟอย่างพร้อมเพรียงจะทำให้เห็นวิวที่งดงามไปอีกแบบ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักที่ซีเจียง HOTEL IN THE CLOUDS หรือ HMONGER HOTEL 4*


วันที่ 2 - จุดชมวิว – โชว์วัฒนธรรม – ซีเจียง – เจิ้นหย่วน – อุทยานซิงหลงต้ง – เมืองโบราณเจิ้นหย่วน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ จุดชมวิวยามเช้า โดยท่านจะได้สัมผัสกับวิวที่สวยงามอีกแบบในตอนเช้า ด้วยภาพบ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพื้นตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขียวขจี ทิวทัศน์เรือกสวนไร่นา ช่วงปลายปีฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสีจะเพิ่มมนต์เสน่ห์มากขึ้นไปอีก บ้านพักโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศนิยมมาเที่ยวที่นี่เป็นอย่างมาก สมควรแก่เวลานำท่าน ชม การแสดงประกอบแสงสี เล่าเรื่องราวประจำเผ่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน อลังการด้วยนักแสดงนับร้อยชีวิต เสื้อผ้าประจำเผ่าที่งดงามตระการตา (เนื่องจากเป็นโชว์โรงละครเปิดหากวันไหนมีฝนตกจะปิดทำการแสดง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดโชว์ใดๆทดแทน)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองน้ำโบราณเจิ้นหย่วน เขตเฉียนต้งหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำอันงดงามเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า นำท่านเยี่ยมชม อุทยานซิงหลงต้ง(ถ้ำมังกรเขียว) เป็นสถานที่ ที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา ขงจื๊อ , พุทธ , เต๋า โดยตั้งรวมกันไว้แต่ละจุดอย่างลงตัว อาทิ ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผู้ริเริ่มไท๊เก๊ก ศาลเจ้าเสนาบดีเหวินเทียนเสียงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ที่สร้างจากสมาคมมณฑลเจียงซี(กังใส) ศาลเจ้าอาจารย์ขงจื๊อที่แกะสลักด้วยไม้เก่าแก่เส้นสีทอง เมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาถ้ำมังกรเขียวท่านจะเห็นฮวงจุ้ยชั้นหนึ่งของเมืองโบราณเจิ้นหย่วน และสวยงามตระการตา

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารมีเวลาให้ท่านเดินเล่นภายใน เมืองโบราณเจิ้นหยวน เก็บภาพประทับใจกับแสงสียามค่ำคืน ได้ตามอัธยาศัย พักที่เจิ้นหย่วน FU CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 3 - เจิ้นหย่วน – ไขหลี่ – เมืองโบราณเซี่ยซือ – อุทยาน WECO PARK + แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองไขหลี่ เมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว อิสระชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่มีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาเป็นระยะๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติเซี่ยซือ แห่งเมืองไขหลี่ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่าพันล้านหยวนรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยต้งและม้ง จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมศึกษาและเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจว ท่านจะได้สัมผัสบ้านเรือนริมน้ำแบบโบราณที่มีชาวบ้านชนเผ่าอาศัยอยู่จริงด้วยการทำการค้าสินค้าสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของชนเผ่าที่นี่ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยาน WECO PARK www.wecopark.com อุทยานแห่งนี้เป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐบาลกุ้ยโจวกับนักลงทุนใต้หวัน มูลค่ากว่า 300 ล้านหยวน ภายในพื้นที่ 2,500 ไร่ เริ่มเมื่อปี 2012 เป็นต้นมาเป็นศูนย์พักผ่อนในสวนขนาดใหญ่ และยังเป็นฐานสาธิตการเกษตรที่ทันสมัยในแบบไต้หวัน เป็นอุทยานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว หลังจากเช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านเลือกกิจกรรมการพักผ่อนได้หลากหลายอาทิเช่น นั่งรถกอล์ฟของอุทยานเยี่ยมชมสวนเกษตรออแกนิคสไตล์ไต้หวัน (บางช่วงเวลาจะมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ลูกค้าเลือกซื้อและเลือกชิม...โปรดสอบถามราคาเก็บผลไม้กับไกด์ท้องถิ่น) หรือจะชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล หรือเลือกนั่งชิลล์ที่ร้านอาหารในสวนที่ปรุงด้วยพืชผักออร์แกนนิคให้ท่านเลือกใช้บริการด้วย นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกอาบน้ำแร่ในห้องส่วนตัวสุดหรูหรือบ่อรวมน้ำแร่ได้ตามอัธยาศัย (การอาบน้ำแร่ในบ่อรวมกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปจากเมืองไทยด้วย) หมายเหตุ ห้องพักแบบมีน้ำแร่ในห้องส่วนตัวมีเพียงเตียงใหญ่แบบคิงไซด์ เท่านั้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พักที่ไขหลี่ WECCI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 4 - ไขหลี่ – คุนหมิง (รถไฟความเร็วสูง) – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินม้าหยกไก่ทอง – ร้านหยก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

10.48

เดินทางสู่มหานครคุนหมิง โดยรถไฟขบวนที่ G 2115 (บริการอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถไฟ)

13.33

เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง รถบัสปรับอากาศนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณบัวหิมะ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรับบริการนวดเท้าฟรี จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*มื้อพิเศษอาหารกวางตุ้ง หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย พักที่คุนหมิง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 5 - วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านยางพารา – สนามบินคุนหมิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนยอดนิยม ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นนำท่าน ศูนย์สุขภาพยางพารา ที่มีทั้งหมอน ที่นอน ผ้าห่มให้ท่านเลือกเป็นของฝาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) หลังอาหารนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ท ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีสินค้าทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน


วันที่ 6 - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

02.00

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 585

03.15

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                               

- ค่าอาหารตามรายการ                                                                    

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                    

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                                                

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท // เดี่ยว 1,500 บาท

-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคนหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน                       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

@ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

1. ใช้ สำเนาพาสปอร์ต แบบชัดเจน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าแบบเดี่ยวที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง (พาสปอร์ตมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง) 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (รูปถ่ายใช้ตามเงื่อนไขของสถานฑูตกำหนด) 
3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่ทำงาน (ถ้ามี)

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร - กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา
5.. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อำเภอ - กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์


ทัวร์แนะนำ


พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม  เที่ยว 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด (SL) (RGN-PV01-SL)

พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม เที่ยว 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด (SL) (RGN-PV01-SL)


นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดเอ็งดอยา - เทพทันใจ - เจดีย์กาบาเอ - พระนอนชเวตาเลียว - วัดบารมี -

เจดีย์กลางน้ำสิเรียม - เจดีย์ซูเล่ - พระพุทธรูปหงาทัตจี

พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์ซาบู + เป็ดปักกิ่ง

พักหรู 5 ดาว HOTEL

เดินทาง : -

เริ่มต้น

6299

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน


"Dream Destinations" กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก

ป่าคำชะโนด เที่ยวสังคม เมืองเชียงคาน

ชมฟูจิเมืองไทย ล่องเรือชมอาทิตย์ตก ดูนกอาบน้ำ

เดินทาง : Jun 19 - Aug 19

เริ่มต้น

8599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไปด่วน พิเศษ ขาเดียว)

รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไปด่วน พิเศษ ขาเดียว)


จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา

1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง

2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป

3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย

4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

เดินทาง : -

เริ่มต้น

43999

บาท/ท่าน

Air Astana (KC)