PRO PREMIUM ITALY 7D5N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อิตาลี ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า ... นำท่าน ชมหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย... ชมความอัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง...นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน...สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม...น้ำพุเทรวี่…บันไดสเปน...เที่ยว เมือง ฟลอเร้นซ์ ชมวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่…จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย...สะพานเวคคิโอ…ช้อปปิ้ง The Mall Oulter...เที่ยว เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก....เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต...เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอร์ซ่าดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต...ชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ….

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 47,900 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 24-30 มี.ค. , 10-16/11-17/13-19/30 เม.ย.-6 พ.ค. , 1-7/27 พ.ค.-02 มิ.ย. , 02-08 มิ.ย. สายการบิน : OMAN AIR (WY)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน

06.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน โอมานแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818 / WY 143 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)

19.05 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเพนซ่า แห่งมิลาน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางสัมภาระ ต่างๆ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักเมืองมิลาน พักที่ BEDBANK NH MILAN หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - เจนัว-หมู่บ้านชิงเกว เตรเร-ลา สเปเซีย-ปิซ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของ อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป บริเวณริมอ่าวเจนัว หรือ Porto Antico อันเป็นท่าเทียบเรือสาราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจำลองขนาดยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรูปปั้นอันวิจิตรคล้ายย้ำเตือนให้ ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัว นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านคริสโตเฟอ โคลัมบัส สถานที่เกิดในปี ค.ศ.1451 ผู้เดินทางค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวนโต้ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่าน โดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี บริเวณอ่าวลิกูเร หนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางการค้าและการทหาร CINQUE TERRE มีความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า (Five Land) ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยนที่อยู่ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้าน มีหุบเขาล้อมลอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย รถไฟนี้จะวิ่งผ่านทั้ง 5 หมู่บ้านเลียบทะเล ชมวิวสวยๆ บางทีก็ลอดอุโมงค์ตัดผ่านภูเขาเป็นช่วงๆ นำท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นำท่านเดินเล่นชม หมูบ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสนห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนี่งที่ไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านมานาโรลา (MANALOLA) เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเล็กเป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 โดยหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันบนฝั่งริเวียรา เป็นเมืองที่โดยเด่นด้วยสีสันอันสดใส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นอยู่ในแคว้นทัสกานี ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) ประมาณ 100 กิโลเมตร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่เข้าที่พัก HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ปิซ่า-หอเอนปิซา-โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม- น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่ม ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 ถ่ายรูปกับ มหาวิหารปิซา หอศิลจุ่ม และ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สถานที่ที่กาลิเลโอเคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพิงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลึค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี นำท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Stepห้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือ เทียบเท่า


วันที่ 4 - โรม-ฟลอเร้นซ์-วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรียสะพานเวคคิโอ-The Mall Oulter -เวนิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง ชม วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็นจัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ THE MALL OUTLET ท่านจะพบกับสินค้าแบรนด์เนมส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Prada -Gucci-Boss-Ferragamo-Tods-Bottega Veneta , Burbery, Coach เป็นต้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก เมืองแห่งสายน้ำและเมืองแห่งสะพาน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - เกาะเวนิส-เวโรน่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่านลงเรือ สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทน ถนน มีสมญานามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานสะอื้น (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน ไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน่-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆ หรือ อาจนั่งเรือกอนโดล่า (ไม่รวมค่าล่อง เรือ) ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆ ชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค ได้เวลาอันสมควรนำท่าน ล่องเรือ กลับขึ้น ฝั่งเมสเตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ สู่จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมันอารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ บ้านของจูเลียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี เป็นแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง และเศรษฐีชาวอิตาเลี่ยน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHG HOTEL CATULLO หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - เวโรน่า-มิลาน-มัสกัต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลาน

กลางวัน/ค่ำ

อิสระอาหารกลาวันและค่ำ เพื่อให้ท่านได้ ลองอาหารอิตาลี เช่น พิซซ่า , สปาเก็ตตี้ ฯลฯ

บ่าย

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของมิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างใน สไตล์นิโอโกธิก ที่มีความสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิค เตอร์เอ็มมานูเอล , อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี , อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็ม มานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

17.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี–เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือ เดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 144 / WY 815 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)


** ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า (อิตาลี) 3,300 บาท + ค่าทริปคนขับรถ,ทริปไกด์,ทริปไกด์ไทย 1,500 บาท **


วันที่ 7 - กรุงเทพฯ

18.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**ไม่รวมค่าวีซ่า (อิตาลี) 3,300 บาท + ค่าทิปคนขับ,ทิปไกด์,ทิปไกด์ไทย 1,500 บาท**

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือ เทียบเท่า


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมาน แอร์ ชั้นประหยัด

* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่างเกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียก เก็บ ณ วันที่ 05 ม.ค 61 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 3,300 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)

* ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-หัวหน้าทัวร์ เก็บเพิ่มท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมส่วนเหลือ)

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% โดยคิดได้จากค่าบริการเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการ จองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์หลังจากมัดจำแล้ว

* สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์ รวมทั้งค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้ว

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัด จำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการ ท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัด หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่ พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจาก ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

* เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

* โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี อุณหภูมิต่ำ

* กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ เหมาะสม

* โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด รัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี ลักษณะแตกต่างกัน


** ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น หากลูกค้าต่ำกว่า 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง **

** บัตรโดยสารของโอมานแอร์ ที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อ บริษัทฯ จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการนัดหมายการยื่นวีซ่า **
** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด **

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี

***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อ สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY *** ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ


***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดังนี้

* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)


** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **


* รูปถ่ายสีขนาด แนวตั้ง 3.5 Cm x แนวนอน 4.5 Cm ศรีษะถึงคาง 3 Cm จำนวน 2 รูป จำนวน 2 รูปและฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ) ห้ามวัดจากขนาดรูปตัวอย่างเด็ดขาด

* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)

* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* สำเนาบัตรข้าราชการ

* หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

   - พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับ บริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจาก วันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้องออกหลังวันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

   - ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น คำ นำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจาวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้องออกหลังวันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

   - กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ - เจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ,หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

   - เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

   - ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมเอกสาร การเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

   -กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส

   -หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ให้คัดหนังสือหรือจดหมายชี้แจง เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ

  - นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้า นาม ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น พร้อมตราประทับ และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้องออกหลัง วันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป)

* หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

   - หนังสือรับรองจากธนาคารตัวจริงภาษาอังกฤษ ออกคำนำหน้านาม ชื่อ สกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร) พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีการเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน กรณีไม่เรียงเดือน ให้ขอ Statement จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ยอดเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป (สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า)

   - กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา, มารดา,พี่,น้อง ทำ หนังสือรับรองจากธนาคาร ดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออก ค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีการเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน กรณีไม่เรียงเดือนให้ขอ Statement จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ยอดเงิน 100,000 บาทและ (สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า) เอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย มีดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร

* กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำ หนังสือให้ความยินยอมจากอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนง ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนาย อำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

- กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”


ทัวร์แนะนำ


ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เชียงราย ฮิโนกิแลนด์

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เชียงราย ฮิโนกิแลนด์


ชิวๆ @เชียงราย

วันธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

ตามหา..."หมูป่า"

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

9999

บาท/ท่าน

OSAKA TAKYAMA KYOTO  ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ)  5D 3N  (XJ92)

OSAKA TAKYAMA KYOTO ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) 5D 3N (XJ92)


ชื่นชม..ดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า

เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และ ทาคายาม่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน

ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ

ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City และ ชินไชบาชิ

สักการระพระใหญ่ไดบุสึ ณ วัดโทโดจิ แห่เมืองนารา 

พิเศษ!!!..ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

เดินทาง : -

เริ่มต้น

25888.-

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน


น่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

เชียงราย ดินแดนสามฝ่ายฟ้าและเหนือสุดแห่งแดนสยาม

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

8999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)