อุดร คำชะโนด 2 วัน 1 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ป่าคำชะโนด ดินแดนลี้ลับ สัมผัสตำนาน ผีจ้างหนัง
รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : N/A เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด

04.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

05.55 น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200

07.00 น.

ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นำท่านสมาชิกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้า(1)ณ.โรงแรม

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุง ชมป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด พืชจำพวกปาล์ม เรื่องราวของวังนาคินทร์คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนด เรื่องราวความลี้ลับในป่าคำชะโนดก็กลายเป็นที่รับรู้และสนใจของคนในสังคมทั่วไป จนหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2550 เรื่อง ผีจ้างหนัง นำแสดงโดย อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา และภัครมัย โปรตระนันท์ (อิสระอาหารกลางวัน) ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าเมืองอุดรธานี


17.00น.

นำท่านเข้าพักโรงแรม นภาลัย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น )


วันที่ 2 - วันที่สอง อุดรธานี – วัดพระใส - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.

นำกราบหลวง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตัก กว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว สวนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ของชางไม้ ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่งพ่อพระใส หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.สังคม (อิสระอาหารกลางวัน)

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

15.00 น.

นำทานเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

18.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9217

19.35 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ                        

เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ  6,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท                  

เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ  5,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท                

เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ  4,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท

เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ  4,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท

     *** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ่มท่านละ 500  บาท***

    *** ต้องการไกด์เดินทางด้วย  เพิ่มท่านละ 500  บาท***(เดินทาง 8 ท่าน)

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน          

- ค่าอาหาร (2 มื้อ) ตามรายการ                 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ          

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

***เงื่อนไขการจอง***     เนื่องจากเป็นรายการทำร่วมกับราคาตั๋วโปรโมชั่น เมื่อท่านทำการจองจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรและจ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้***


<<< โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ >>>


ทัวร์แนะนำ


ทัวร์เวียดนามดีดี!! 4 วัน 3 คืน  GOOD MORNING SAPA  ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนามดีดี!! 4 วัน 3 คืน GOOD MORNING SAPA ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน


ทัวร์เวียดนามดีดี!! 4 วัน 3 คืน 

GOOD MORNING SAPA : ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน

‪‬ ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา

นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม 

พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 

จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

14,500.-

บาท/ท่าน

Vietnam Airlines (VN)

วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน


เยือนบ้านพี่เมืองน้อง ประเทศลาว อุดร วังเวียง เวียงจันทน์ ประตูชัย

เดินทาง : -

เริ่มต้น

11,999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน


- เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน

- ขึ้กระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน

- ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

- นั่งเรือชม ถ้ำตามกั๊ก ช้อปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36

- ล่องเรือชม อ่าวฮานลองเบย์มรดกโลก

- อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD พร้อมจิบไวน์แดง บนเรือแสนโรแมนติก

- พักหรู 5 ดาวที่ลาวไก อร่อยเต็มอิ่มกับ  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET


เดินทาง : -

เริ่มต้น

13900

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)