เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ที่ฮาร์บิ้น 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ชมเทศกาลน้ำแข็งแกะสลัก 2 แห่งที่สวยที่สุด ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย และ ZHAOLIN

 ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย

คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ

รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน

 แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี

 พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 39,900.- ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง

08.30

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

10.25

เดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ FM 854  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

15.40

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   นำท่านเดินทางสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า มีเวลานำท่าน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ เลือกซื้อสินค้ายี่ห้อได้ที่นี่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ทีพัก

โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมนวดเท้า คลายความเมื่อยล้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  จากนั้นนำท่านสู่  ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.20

ออกเดินทางสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวบินที่ MU5611 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **   

17.10

ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์บิ้น  เมืองเอกของมณฑลเหยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซงฮัว ทางตอนใต้ของมณฑล มีพื้นที่รวม 1,637 ตร.กม. ฮาร์บิ้นมีฤดูหนาวที่หนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 3.5 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่อุณหภูมิอาจต่ำถึง ติดลบ 40 องศาเซลเซียส และมีช่วงที่ปราศจากน้ำแข็งมีเพียงประมาณ 140 วันในรอบปี  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก          

พักที่ : SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ร้านเสื้อกันหนาวพื้นเมืองรัสเซีย เพื่อรับเสื้อกันหนาวของแถม  จากนั้นนำท่านสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์ ฮาร์บิ้น) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย ( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง , เลื่อนหิมะ , และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR ) เจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจำชาติรัสเซียคอยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน คฤหาสน์วอลการ์ มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน ได้จำลองโบสถ์St. Nicholas ซึ่งเป็นโบสถ์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บินไว้ในที่นี้ด้วย   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ให้ท่านเลือกซื้อ เลือกชมหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมนิทรรศกาล โคมไฟน้ำแข็งในสวน Zhaolin และในระหว่างทางเดินชมบรรยากาศภายในงาน นักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับเจดีย์น้ำแข็งที่เรียงรายบนถนนเซ็นทรัลพาร์ค งานเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาร์บินได้รับการยกย่องว่าน่าเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แต่สำหรับต่างประเทศแล้วเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาร์บินถือเป็นงานใหญ่อันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ำแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์นิวาล ฤดูหนาว ที่ควิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์เวย์ พักที่ : SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น) แคร่เลื่อน สโนว์โมบิล รถม้าลาก เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็งฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท) ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชม สวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าของจีน) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเสือไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงามและเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่มากไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว นำท่านชม ร้านสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า หรือ ของฝาก จากรัสเซีย อาทิเช่น ช็อคโกแล็ต, ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2014 international Icc and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปะกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง  สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก                 พักที่ : SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วัดจี่เล่อ (Ji Le Temple) หนึ่งในวัดพุทธของฮาร์บินที่โดดเด่นตั้งแต่ซุ้มประตูหินแบบจีนแท้ๆ ที่สลักอักษรชื่อวัดสีทองตัวใหญ่ และที่เด่นกว่าคือประตูวัดสีแดงสดแสบตา ซึ่งบางวันอาจมีชาวบ้านแต่งชุดที่แดงมาไหว้พระแข่งกับสีประตู     

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สวนสตาลิน อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ทุกท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงาม มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.50

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่ MU 9174 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

17.35

ถึง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้  เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

21.40

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU547 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

 

00.55

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด             

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                           

- ค่าอาหารตามรายการ      

- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป 10 วันทำการ (หนังสือเดินทางไทย) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                              

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                              

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท ต่อ ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้บริการ

1.จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน        คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป            เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน                     เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น **

** รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนของจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวร้านบัวหิมะ+นวดเท้า , ร้านสินค้าที่ระลึกฮาร์บิน แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง ** 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

 ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อน

ทุกครั้งหากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์

- สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ถ่ายแบบเต็มๆทั้ง 2 หน้า ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน

โปรดทราบ !!!  สำหรับท่านที่เคยผ่านการเดินทางเส้นทางกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ 01 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีน ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศและการเปลี่ยนแปลงของสถานฑูตจีนอีกครั้ง

Israel / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turkmenistan / Iran / Lraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanla / EI and Leah / Libya / Sultan / Nigeria

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันทำการ ยื่นที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกำหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่องประดับ

    ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา)

3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน

4. ที่อยู่ที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน


ทัวร์แนะนำ


นครศรีธรรมราช 3วัน 2 คืน

นครศรีธรรมราช 3วัน 2 คืน


เที่ยวเมืองคอน  นอนหมูบ้านคีรีวง

กราบพระธาตุนคร ย้อนประวัติศาสตร์

  ''ทะเลขนอม ถิ่นโลมาสีชมพู''

เดินทาง : Jan 19 - Apr 19

เริ่มต้น

9999

บาท/ท่าน

ดอยตุง แม่สลอง 3 วัน 2 คืน

ดอยตุง แม่สลอง 3 วัน 2 คืน


ท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ ดอยตุง ดอยศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องไป ดอยแม่สลองสัมผัสอากาศดี วิวสวย

เดินทาง : Jan 19 - Feb 19

เริ่มต้น

9,599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

เที่ยว 2 มณฑล 3 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ 5 วัน 2 คืน น้ำตกสายรุ้งชื่อสุ่ย หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊

เที่ยว 2 มณฑล 3 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ 5 วัน 2 คืน น้ำตกสายรุ้งชื่อสุ่ย หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊


เที่ยวมรดกโลกสุดคลาสสิคของมณฑลเสฉวนและมณฑลกุ้ยโจว

น้ำตกชื่อสุ่ย น้ำตกใหญ่ที่สุดในบริเวณแม่น้ำแยงซีเกียง หน้าผาแดงที่สวยที่สุดในประเทศจีน 

หลวงพ่อโตพระพุทธรูปนั่งกลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก

ภูเขาง้อไบ๊พุทธคีรีหนึ่งในสี่ของประเทศจีน

ชิมอาหารพิเศษทุกวัน...แกงส้มปลาแห่งกุ้ยโจว อาหารหมีแพนด้า เต้าหู้เลี้ยงเล่อซาน

ชิมเหล้าไม้ไผ่ริมแม่น้ำชื่อสุ่ย...เหล้าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงที่สุด แม่น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศจีน

อัพเกรดโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน ที่ง้อไบ๊ Heng Mai Hotel

เดินทาง : Jan 19 - Jan 19

เริ่มต้น

10,888.-

บาท/ท่าน