เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน เรือ STAR CRUISE เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 16,900 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : LION AIR (SL)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – เรือ STAR CRUISE

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ 11 สายการบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

07.45 น.

เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 702  (FD3102   06.45-08.00)

08.30 น.

ถึงหาดใหญ่ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.สะเดา บริการอาหารเช้า(แบบกล่อง)(1)

10.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะปีนัง14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้น เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น,

ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , นำท่านชมวัดเขาเต่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และรู้จักกันอย่างแพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถา ปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีน และไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

17.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ) ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน) 

หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส จากนั้นดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(3)

ณ ห้องอาหารชั้น 9 ของเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

***หมาย***หมายเหตุ สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ *** เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ**


วันที่ 2 - วันที่สอง ปีนัง – อิโปร์ – เก็นติ้ง

7.00 น.

บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น.

เรือเข้าเทียบท่าเมืองปีนัง เก็บสัมภาระขึ้นรถคันเดิมพร้อมออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางต่อ

17.30 น.

บริการอาหารเย็น(6) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ GENTING SKY WAY ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลก ที่มีมากมายเกือบทุกแบรนด์


วันที่ 3 - วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮร์บารู

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระลงจากเก็นติ้ง

10.00 น.

เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย KUALA LUMPUR GARDEN CITY OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย นำคณะชม จัตุรัสเมอร์เดก้า DATARAN MERDEKA สถานทีประกาศอิสรภาพจากการ เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ชมความงดงามของ สถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL TOWER ที่มี ความสูง 421 เมตรถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝดPITRONAS TWINTOWER  ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของมาเลเซีย

14.00 น.

ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า


วันที่ 4 - วันที่สี่ ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ พาท่านมายัง ถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ใกล้ๆกันท่านจะเห็นโรงละครเอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOSA เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวม ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท ) เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์  SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับการลัดสู่สายน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์มาดากัสการ์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เพลิดเพลินการเยี่ยมชมคาสิโน

19.00 น.

อิสระอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านกลับเมืองยะโฮบารูโรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 5 - วันที่ห้า ยะโฮบารู – มะละกา – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(11) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00น.

ถึงเมืองมะละกานครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชียซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ นครที่ผสมผสาน ระว่างชาวดัส โปรตุเกส อังกฤษ จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม นำท่านเดิน ชมเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะ รูปปั้นนักบุญ St. Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ และดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรเดินลงจากเขา ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมดเหลือไว้แค่ประตู Porta De Santiago

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(12) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน กัวลาลัมเปอร์

16.00.น.

เหินฟ้าจากกัวลาลัมเปอร์โดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบิน OD 522 (FD320 16.25-17.30)

17.10 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 1 คืน          

- ค่าอาหาร 12 มื้อ                                 

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว             

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ            

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  

- ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจองส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว                    ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง           ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง     ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

  สำคัญ

- คณะเดินทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  VIP        

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วัน   ***

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน


เที่ยว THE VENETIAN ลาสเวกัสเอเชีย 

พิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่

แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต  ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย + เซนาโด้ สแควร์

เดินทาง : Jun 18 - Jun 18

เริ่มต้น

7,888.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

แพ็กเกจ มัลดิฟ์ With Centara Grand Island &Spa

แพ็กเกจ มัลดิฟ์ With Centara Grand Island &Spa


ที่พัก Centara Grand Island &Spa (5*)

เครื่องบินภายในประเทศ ใช้เวลาเดินทาง30 นาที ต่อ Speech boat อีก 15 นาที

บริการอาหาร 7 มื้อ 

ห้องพักที่เป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนของคู่รัก

สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมไว้สำหรับคนทุกวัย อาทิ

ดำน้ำชมประการัง รวมถึงซากเรือโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ หรือชมปลาฉลามวาฬ เล่นวินด์เซิร์ฟ และเทนนิส เป็นต้น

2 ท่าน ขึ้นไป 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

39600.-

บาท/ท่าน

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]


สุดยอดมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา

วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน

สัมผัสรสชาติมื้อพิเศษ..เกี้ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

22,999.-

บาท/ท่าน

Nok Scoot (XW)